Featured

Årsmøde.

Lokalforeningerne skal huske at få de delegerede tilmeldt årsmøde den 26.06.2022. kl. 13.00, kort sagt, så skal alle tilmelde sig hvis der skal være lidt bød til deltagerne. det skal ske til formanden Knud Marrebæk tlf. 61609292 eller mail. formand@dls-jagt.dk hurtigt som muligt.

Bestyrelsen.

Featured

Landsskuet i Herning

Vi deltager med en stand på Landsskuet i Herning fra den 30. juni – 2 juli 22. Kom meget gerne forbi vores stand, og ta` din jagtkammerat med til uformelt snak med os. Alle er velkommen i DLS som medlem. Der vil blive udloddet og udtrukket præmier blandt alle nye medlemmer der tegner et medlemskab på Landskuet i Herning de 3 dage landsskuet varer. 1 præmien er et jagtgevær af mærket Bûhag Suhl 12/70 side by side og et års medlemskab af DLS for året 2023… Vi ses.

Featured

Nyvalg til hovedbestyrelsen ↗

Bemærk: Er flyttet til 26. juni.

Så er tiden kommet, hvor medlemmer kan stille deres mandat til rådighed for Dansk Land- og Strandjagts hovedbestyrelse. Sidder du med organisationserfaring og/eller har hovedet fuld af gode ideer…
Læs mere…

Kan naturnationalparker dømmes ulovlige?

Dansk Land- og Strandjagt støtter foreningen Fri Natur, der om nødvendigt går rettens vej for få bremset naturnationalparkerne. Læs mere…

Jagttiden på råvildt ↗

Vi mener ikke, at jagttiden på råvildt skal ændres – andre faktorer gør sig gældende.
Læs mere…

Forslag sendt til ministeren ↗

Dansk Land- og Strandjagt mener ikke, at en ændring af jagttiderne for vores hjortevildt har været taget i brug i tilstrækkelig grad i almindelighed, eller for at opnå de ønskede forvaltningsmål for kronvildtet i særdeleshed. Dette kan de her foreslåede ændringer med stor sandsynlighed råde bod på.
Læs mere…

Arealkravet sendt til hjørne ↗

Ny jagt og vildtforvaltningslov er udsat til stor glæde for jægerne i Danmark – og dermed er arealkravet sendt i syltekrukken – læs pressemeddelsen fra landsformand Knud Marrebæk – stor sejr for Dansk Land- & Strandjagt
Læs mere…

Mere jagt på ringduen ↗

Hvordan står det til med Ringduen i Danmark..? – DLS mener at den sagtens kan tåle et noget større jagttryk – fakta er at DK får et ret stort træk af nordiske duer om efteråret som kommer ind til østkysten, disse nordiske bestande burde også have en jagtid
Læs mere…

Facebook side | Facebook gruppe

Dokumentation for indsamling

Dansk Land- og Strandjagt ønskede en tilkendegivelse fra Interlex Advokater om arealbegrænsningen ved jagt på kronvildt. Det blev en klar støtte til foreningens synspunkter.

For at dække de særlige udgifter blev der samlet ind, og det tog bare ti dage at skaffe det nødvendige beløb. Tak for det!

Når man samler penge ind, skal det foregå efter bestemte regler, og man skal dokumentere, at pengene går til det formål, der blev oplyst. Den dokumentation er nu på plads og kan ses her.

CO2 og biodiversitet

Dansk Land- og Strandjagt (DLS) går ind for, at sorte energikilder udfases over tid til grønne energiformer i forbindelse med den grønne omstilling. Det handler om at mindske CO2-udledningen til atmosfæren og sikre grøn energi til fremtiden.

Grøn energi er en fællesbetegnelse for energiformer som bio-, vand-, sol-, og vindenergi. Placeringen af disse anlæg skal selvfølgelig være steder, hvor der bliver taget højde for naturen, biodiversiteten og vildtet.

Grøn energi

Biodiversitet
Det var på FN’s verdenstopmøde i Rio de Janeiro i 1992, at der blev aftalt en biodiversitetskonvention med det formål at bevare den biologiske mangfoldighed. 176 lande underskrev dengang aftalen.

Biodiversitet betyder “variationen i den levende natur”, altså mangfoldigheden af dyre- og plantearter på et givent område. Biodiversiteten vil altid forekomme forskelligt når man snakker om skovarealer, landbrugsarealer og naturarealer.

Folketingsvalget i 2019 blev udråbt som Danmarks historiens første klimavalg. Valgløfterne var blandt andet planer om grønne tiltag såsom 75.000 ha urørt skov og naturnationalparker, der er aftalt til i første omgang at blive på tilsammen 25.000 ha.

Naturnationalparker

DLS bakker op om tiltag, der kan forøge den biodiversitet, vi har i naturen til glæde for vildtet og brugere af naturen. Det er imidlertid også vigtigt, at de tiltag, man ønsker for at fremme biodiversiteten, skal hvile på et fagligt grundlag.

Der skal være “license to operate” for vildtet og jægerne i naturen, som DLS er talerør for. Vildtet skal ikke være hegnet inde, men skal kunne bevæge sig frit i den natur, vi allerede har skabt, og Naturstyrelsens arealer er som udgangspunkt et åndehul for vildtet, hvor dyrene skal kunne finde fred og ro. Det er også naturligt, at jægerne skal være en del af reguleringen af vildt, der har en jagttid. Ligesom det er naturligt, at vildt i tilbagegang skal fredes for en periode, indtil der igen kan udøves bæredygtigt jagt. Jagt har altid været en del af mennesket historie.

Symbolpolitik
Det faglige grundlag for bedre biodiversitet i urørt skov, i den målestok, som der er lagt op til med 75.000 ha, halter. En tysk undersøgelse viser, at biodiversiteten for 15 artsgrupper er højere i dyrket skov end i urørt skov. For at sætte den urørte skov i perspektiv, svarer 75.000 ha til 12 % af skovarealet. Urørt skov vil også føre til mangel på træ til byggeri, møbler og energi, som ovenikøbet skal hentes i udlandet fremover. Træ, der forgår i urørte skove til sammenligning med træ der vokser i produktionsskove, vil tillige trække CO2-regnskabet den forkerte vej i urørte skove. Det vedkender klima- og energiminister Dan Jørgensen og Miljøminister Lea Wermelin da også, sidstnævnte udtalte at træerne vokser jo ikke ind i himlen.

Naturnationalparker (NNP) er blevet indført som en del af regeringens naturpakke, og rødlisten blev direkte brugt som argumentation. DLS mener det er en rødlistemanipulationen der blev italesat af Miljøminister Lea Wermelin: “42 procent er nu optaget på rødlisten, tallene sætter to streger under at vores natur er i krise”, og Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding: “Dobbelt så mange arter som for ti år siden er nu i fare for at forsvinde, viser den nye rødliste. 4.439 arter er nu vurderede som rødlistede mod 2.262 i den tidligere, udviklingen fra 28 procent rødlistede arter i 2010 til 41,6 procent i 2019 er bekymrende”.

Rødlisten laves af Nationalt center for Miljø og Energi på Århus Universitet og af Miljøstyrelsen. Den Internationale Naturbeskyttelsesorganisation (IUCN) har udtalt på deres anbefaling, at man kun anvender rødlisteindekset til at sammenligne to rødlister og ikke andre formål. At sammenligne arter vurderet på begge rødlister er den eneste meningsfulde måde at sammenligne to rødlister på og fagligt set den mest objektive. At bruge udvidelsen fra 2.262 til 4.439 på rødlisten til at advokere for, at naturen er i tilbagegang, er ren og skær manipulation. Forøgelsen af rødlisten i 2019 til 4.439 har man ingen sammenligningsgrundlag med da der kun var 2.262 arter med i 2010.

DLS mener, at den biodiversitet, der er opbygget over mange år i de områder, der skal udlægges til NNP, bliver trådt under fode, for at regeringen skal fremstå som nutidens største klimaparti. NNP giver ikke bedre natur end den eksisterende, det er bare noget andet natur med en anden biodiversitet. NNP er heller ikke fremkommet ved faglig dokumentation, men er et rewildingeksperiment udviklet af en håndfuld biologer, der er blevet betalt af Åge Jensens fond med et vederlag på 3 millioner.

Miljøministeriet har ikke fået konsekvensberegnet naturændringen for hvert NNP af de beskyttede arter og landskabstyper inden for Natura 2000 områderne ifølge EU’s habitats krav. Løs snak om biodiversitetens rivende tilbagegang er ikke tilstrækkeligt for EU. Det skal bevises eller sandsynliggøres ud fra videnskabelige kriterier, at forvaltningstiltagene ikke skader det naturbeskyttede. Regeringen har ignoreret EU’s habitatskrav.

Det undrer DLS, at Vildtforvaltningsrådet ikke har taget afstand fra tilblivelsen af NNP. Det burde ligge til højrebenet for Vildtforvaltningsrådet, at det ikke er acceptabelt, at man indhegner natur og vildt, der er i god gænge, med forringet dyrevelfærd til følge for både vildt og tamdyr, sidstnævnte som man vil udsætte i NNP og med ny lov L229. Handler passiviteten mon om, at Vildtforvaltningsrådet, der er nedsat af Miljøministeriet, føler sig presset til at bistå regeringen i sit ønske om at fremstå som nutidens grønneste parti i en klimatid?

Konklusion
Den grønne omstilling, hvor man vil gå fra sort energi til grøn energi giver god menig. Det handler om at mindske CO2 til atmosfæren og at forberede sig på i god tid på teknologier, der kan løfte den grønne energi.

Biodiversiteten og naturen er uomtvistelig i tilbagegang over hele kloden i takt med, at befolkningstilvæksten øges over hele verdenen. Store naturområder forsvinder i takt med skovning i Amazonas, udvidelse af landbrug til at mætte den stigende befolkning og inddragelse af landområder til byer og infrastruktur. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke kan udlægges mere ny natur, mere ny skovrejsning, etablering af vandhuller og mange andre forskellige tiltag, der kan forbedre variationen i den levende natur.

De 888 millioner, der blev afsat til NNP, burde i stedet havde været brugt til ny natur i stedet for at omdanne allerede eksisterende natur, der har en velfungerende biodiversitet.

Knud Marrebæk
Landsformand, Dansk Land- og Strandjagt.

Placering af 10 nye naturnationalparker offentliggøres torsdag

Bruttolisten på 21 naturnationalparker bliver torsdag skåret ned til de endelige 10.

Hvor på kortet skal Danmarks 10 nye naturnationalparker placeres?

Det løfter miljøminister Lea Wermelin sløret for sammen med ordførere fra SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet på et pressemøde i København torsdag klokken 8.30.

Udvælgelsen af de 10 nye naturnationalparker sker som led i udmøntningen af Natur- og Biodiversitetspakken, hvor der er afsat 888 millioner kroner til at give dansk natur et historisk løft.

Placeringen af de første fem naturnationalparker er allerede besluttet. De skal ligge i Fussingø ved Randers, Gribskov i Nordsjælland, Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt.

Det var egentlig meningen, at den endelige placering af de 10 nye naturnationalparker ud fra en bruttoliste på 21 skulle være fastlagt i december, men det blev her udskudt til i år grundet de mange henvendelser myndighederne sidste år fik. 

Kilde: Landbrugsavisen

Platform tilegnet europæiske falkejagt

Efter 50 års forbud blev falkejagten i 2018 endelig genindført i Danmark med hjælp fra Venstre og Dansk Folkeparti – forhandlingerne gik helt bag om ryggen af Vildtforvaltningsrådet og de særinteresser som rådet i dag mest består af.

I stedet gik man via formanden for Fødevare- og Miljøudvalget Pia Adelsteen (DF) direkte til Miljøminister Esben Lunde-Larsen (V) som så åbnede op for falkejagten igen i Danmark

Som noget nyt er der nu etableret en platform med det formål at forsøge at samle falkonerer fra Europa i et European society for Gamehawking – det vil alt i alt sige en platform for falkonerer der også reelt anvender deres rovfugle til jagt, og ikke f.eks bare har dem siddende fordi de bliver brugt til fremvisning, shows og lignende – her er der altså tale om at der forsøges kun at samle aktive jægere der går på jagt med deres fugle – der er fra dansk side planlagt 2 jagter i det kommende efterår.

Platformen kan tilgåes på denne URL gamehawker.dk – er du rovfuglemand og går du på jagt med din fugl(e) eller ønsker du at blive medlem er du velkommen til at læse mere via dette link..

Nyt fra Holmeådalens Jagtforening

Generalforsamling
Foreningen afholder første ordinære generalforsamling efter coronanedlukningen fredag den 22. april klokken 19 på Hovborg kro. Efter generalforsamlingen, ca. klokken 20, serveres der smørrebrød + ostemad og en øl eller vand.
På bestyrelsens vegne, John Jensen

Bukkepremierekaffe 2022
Mandag den 16. maj klokken 9 er foreningen vært med morgenkaffe og rundstykker. Vi holder det igen i år på Hovborg kro. Der er tilmelding til bestyrelsen senest dagen før og gerne lidt før.

Eventuel bukkeparade kan vi holde på plænen syd for kroen.
På foreningens vegne, John Jensen

Har vi din e-postadresse?
Vi har i Holmeådalens Jagtforening for flere år siden besluttet, at vi kommunikerer fra bestyrelsen til medlemmerne via E-mail eller sms-kæde. De store porto -forhøjelser var den primære grund, men også at postnord tilsyneladende skiftede fra køretøjer til dræbersnegle hvad angår udbringningshastighed.

Det smerter mig derfor at så mange såvel gamle som nye medlemmer ikke har opgivet en mailadresse eller ikke meddeler, når der sker ændringer – også af mobilnumre. Der kommer derfor en del mails retur, hvilket ingen af os kan være helt tilfredse med.

I må gerne sende jeres korrekte data til adressen joh-bri@bbsyd.dk .

På foreningens vegne, John Jensen