Vedtægter for Dansk Land- og Strandjagt af 1991

 

§ 1

Foreningens navn

Foreningens navn er Dansk Land- og Strandjagt af 1991 og dækker Danmark, Færøerne og Grønland.

§ 2

Foreningens formål

Dansk Land- og Strandjagt's formål er at varetage jægernes interesser ved:

1. at virke for, at der ved lovbestemmelser sikres såvel jorddyrkerne som jægerne vilkår, der tager hensyn til såvel afgrøder som til den vilde fauna. Eventuelt i samarbejde med andre organisationer

2. at udgive eget medlemsblad og heri give oplysning og vejledning om jagt og vildtpleje, herunder biotopforbedring til glæde for vildt og fugle, ved anlæggelse af søer og mindre vandhuller til glæde for faunaen og flora samt medvirke til naturbevarende arbejde i almindelighed

3. at afholde kurser og vejlede i jagtlige og jagtkulturelle spørgsmål, herunder dygtiggørelse af unge som gamle jægere i naturforståelse, skydning o.lign., endvidere give vejledning i hundens opdræt og dressur

4. at modarbejde ensidige krav om særrettigheder, der hindrer udøvelse af jagt og fiskeri

5. at arbejde for indførelse af flest mulige af Dansk Land og Strandjagts mærkesager j.fr. bilag 3.

6. at arbejde for et fælles nordisk samarbejde med det formål at skaffe ro på rugepladserne i yngletiden, for alle trækfugle under hensyntagen til lokalbefolkningens traditionelle brug af naturen

7. Sportsskydning til bevægeligt mål indgår som primært mål blandt foreningens aktiviteter.

§ 3

Foreningens struktur

1. Dansk Land- og Strandjagt kan efter behov eller ønske inddeles i lokalafdelinger og kredsforeninger.

2. Ved ønske om oprettelse af kredsforeninger, fastsætter hovedbestyrelsen vedtægter for disse, til endelig godkendelse på efterfølgende repræsentantskabsmøde.

§ 4

Afdelinger/kredsforeninger.

1. . Enhver uberygtet mand eller kvinde kan optages i foreningen. Når der oprettes afdelinger, kan disse udforme deres egne love, der dog ikke må være i strid med hovedlovene eller disses ånd.

2. Medlemmer kan være medlemmer i lokalforeninger, kredsforeninger, eller i hovedforeningen, efter de til enhver tid gældende bestemmelser i bilag 4.

3. Afdelingernes opgave er, hver indenfor sit område at medvirke til at fremme Dansk Land- og Strandjagt's formål, at medvirke til udbredelsen af kendskab til human jagtudøvelse og vildtpleje samt at styrke og befæste sammenholdet blandt jægerne.

4. Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der vælges på afdelingernes generalforsamling, som fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer og vælger formand og kasserer. Valgperioden fastsættes til 2 år dog således, at formand og kasserer vælges på skift. Genvalg er tilladt.

5. Meddelelse om formands- og kassererskifte skal straks indsendes til hovedforeningen sammen med en liste over den samlede bestyrelse med navne, adresser, tlf. og evt. faxnumre.

6. Afdelingerne har fri bestemmelsesret i egne anliggender.

7. Udmeldelser for enkelte afdelingsmedlemmer kan kun ske til 1. januar.

8. Afdelingerne fastsætter et årligt kontingent til følgende år, for alle medlemmer, som opkræves af landskassereren.

9. Landskassereren udbetaler lokalforeningens andel af kontingentet til lokalforeningen 1. april og derefter løbende, når . der sker indbetaling af kontingent.

10. Adresseændringer skal omgående meddeles afdelingens formand eller kasserer, der straks videresender denne meddelelse til hovedforeningen.

11. Ved afdelingens møder og generalforsamling har hovedbestyrelsesmedlemmer adgang og taleret.

§ 5

Alle meddelelser og henvendelser af organisationsmæssig art afdelingerne imellem, skal tilsendes hovedbestyrelsen til behandling og afgørelse. Hovedbestyrelsen kan indbringe pågældende sager til repræsentantskabet og kan altid forlange sig sådanne sager tilstillet.

§ 6

Repræsentantskabet

1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i 2. kvartal

2. På førstkommende hovedbestyrelsesmøde fastsættes dato og sted for næste landsmøde, som offentliggøres i ”Jagt & Jægere” og på hjemmesiden.

3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: hovedbestyrelsens beretning v. formanden, beretning fra evt. . . udvalg, regnskab, behandling af indkomne forslag, fastsættelse af kontingent, valg og eventuelt.

4. Landsmødet afholdes, efter den til enhver tid gældende forretningsorden, bilag 1.

5. Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen samt repræsentanter fra afdelingerne/ kredsforeninger. Alle afdelinger/kredsforeninger er repræsenteret med min. 2 repræsentanter. Herudover kan afdelinger/kredsforeninger med mere end 50 A-medlemmer sende 1 repræsentant pr. påbegyndt 50. Hovedbestyrelsesmedlemmer indgår ikke som afdelings/kredsforeningsrepræsentanter. For at en afdelings/kredsforeningsrepræsentant kan opnå tale- og stemmeret skal kontingentet for 1. halvår være betalt.

6. Medlemmer, der beklæder et tillidshverv inden for en anden jagtorganisation, kan ikke vælges som delegeret.

7. Afdelingernes valg af repræsentanter, udføres efter de til enhver tid gældende regler, bilag 2.

8. Hovedbestyrelsen og afdelingerne kan fremsende ændringer vedr. vedtægterne til drøftelse og vedtagelse på repræsentantskabsmødet. Forslag vedr. nødvendige jagtlovsændringer og andet vedrørende jagt og fauna kan ligeledes af hovedbestyrelsen fremsendes til drøftelse og vedtagelse på repræsentantskabsmødet.

9. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertal. Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset de mødtes antal.

10. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantsksbsmødet, må forud være vedtaget på en lovlig generalforsamling i afdelingen og indsendt til hovedformanden senest 1 måned før.Hovedbestyrelsen kan fremsætte forslag direkte på repræsentantskabsmødet. Ethvert forslag skal før behandling på repræsentantskabsmødet tilsendes afdelingerne senest 2 uger før mødets afholdelse. Forslag fra enkelt medlem kan ikke yde fremme.

11. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af hovedbestyrelsen og skal indkaldes til behandling af bestemt formulerede forslag, når begæring herom fremsættes af mindst halvdelen af lokalafdelingerne. Hvis der afholdes møder med et sådan punkt på dagsordenen skal hovedformanden i god tid forud have meddelelse herom. Indkaldelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 14 dages varsel til afdelingerne.

§ 7

Hovedbestyrelsen

1. Bestyrelsen består af 10 medlemmer.

2. På repræsentantskabsmødet vælges formand og kasserer og 8 bestyrelsesmedlemmer. Disse 8 vælges således, at der tages fornødne geografiske hensyn. Valgene er for 2 år, og genvalg er tilladt. Formand og 4 hovedbestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og kassereren og 4 i lige år. Også medlemmer, der ikke selv er til stede på repræsentantskabsmødet, er valgbare, når der fra den pågældende foreligger erklæring om, at han/hun vil modtage valg.

3. Derudover vælges en personlig suppleant for hver, af de 8 hovedbestyrelsesmedlemmer. På første hovedbestyrelsesmøde efter landsmødet, konstituerer mødedeltagerne, de 8 suppleanter, som 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., suppleant til 8. suppleant. Valgene er for et år, og genvalg er tilladt. Ved afbud fra et hovedbestyrelsesmedlem, indtræder den personlige suppleant og ved afbud fra den personlige suppleant indtræder 1. suppleanten, er der også afbud fra ham eller er han allerede indtrådt som suppleant indtræder den næste i rækken. En hovedbestyrelsessuppleant indtræder i det aktuelle møde med samme rettigheder som de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer

4. Formanden er Dansk Land- og Strandjagt's officielle repræsentant. Hovedbestyrelsen fastsætter honorar m.m. til formanden. Hovedformanden kan ikke samtidig være formand for en lokalafdeling. Fratræder formanden før valgperiodens udløb, ophører foreningens økonomiske forpligtelse samtidig med fratrædelse.

5. Hovedbestyrelsen vælger på førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter landsmødet, et sekretariat, som sammen med landformanden varetager det daglige arbejde.

6. Formanden indkalder til alle hovedbestyrelsesmøder med meddelelse om dagsorden. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder, derudover efter behov.

7. Såfremt mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret begæring om afholdelse af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, vil et sådant blive afholdt.

8. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er mødt. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning eller navneopråb, og beslutningerne træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over hovedbestyrelsens møder og beslutninger.

9. Under formandens forfald, indtræder ved valg på førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter landsmødet, hvem der er landsformandens og landskassernes stedfortræder.

10. Redaktøren af medlemsbladet, der skal være medlem af Dansk Land- og Strandjagt, udpeges af hovedbestyrelsen. Redaktøren deltager i hovedbestyrelsens møder med samme pligter og rettigheder som de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret.

§ 8

Kasserer og revisorer

1. Kassereren indsætter hovedforeningens midler i et af hovedbestyrelsen godkendt pengeinstitut. Intet beløb udover kutymeudbetalinger kan udtages uden begæring herom underskrevet af formand og kasserer. I tilfælde af den enes forfald træder et af formand og næstformand i fællesskab eller af hovedbestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem i stedet. Midlerne til fremme af foreningens formål tilvejebringes ved passende kontingent. Regnskabsåret følger kalenderåret, og bilag skal opbevares i mindst 5 år.

2. På repræsentantskabsmødet vælges 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant. Valgperioden er 2 år. Revisorerne skal gennemgå og revidere hovedkassen og i revisionsprotokollen give påtegninger herom. De er pligtige til ved beholdningseftersyn at konstatere tilstedeværelsen af foreningens midler. Revisionen kan ske uden forudgående varsel. Om fejl og mangler, for hvilke revisorerne ikke kan få fyldestgørende oplysninger, skal de gøre anmærkninger i revisionsprotokollen. Alle bilag samt regnskabsbøger, bankbøger, kontante penge og andre bevisligheder samt andet tilhørende foreningen skal til enhver tid være tilgængelig for revisionerne.

3. Det reviderede og af formand, kasserer og revisorer påtegnede regnskab udleveres til repræsentanterne på repræsentantskabsmødet.

4. Diæter til foreningens tillidsmænd etc. fastsættes af hovedbestyrelsen. Ved tillidsmænd forstås i denne forbindelse hovedbestyrelses-, udvalgsmedlemmer samt andre der af hovedbestyrelsen er anmodet om at påtage sig særlige hverv i foreningens tjeneste.

§ 9

Æresmedlemmer

1. Æresmedlemmer kan udnævnes. Ved æresmedlem forstås at vedkommende tilkendes foreningens æresdiplom og bliver kontingentfri. For at blive æresmedlem skal man have udført et fortjenstfuldt arbejde for jagtsagen eller foreningen. For at blive æresmedlem skal vedkommende indstilles enten af en lokalafdeling eller hovedbestyrelsen. Et forslag til æresmedlem skal med fyldestgørende oplysninger om vedkommendes indsats tilsendes forretningsudvalget senest 1. marts samme år som udnævnelsen ønskes. Forslaget fremlægges så på repræsentantskabsmødet til endelig godkendelse. Udnævnelsen finder sted enten på samme repræsentantskabsmøde eller på et andet tidspunkt efter afdelingens ønske.

2. Æresmedlemmer kan udnævnes lokalt. Bestyrelsen for en lokalforening kan ved enstemmighed indstille et medlem til æresmedlem i lokalforeningen, til lokalforeningens generalforsamling. På generalforsamlingen skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for udnævnelsen. Alle udgifter til de af lokalforeningernes udnævnte æresmedlemmer afholdes af lokalforeningen.

3. Hvis et æresmedlem efter udnævnelsen modarbejder foreningens formål og interesse eller på anden måde gør sig uværdig til at være æresmedlem, kan hovedbestyrelsen inddrage æresdiplomet og forelægge sagen på førstkommende årsmøde til endelig afgørelse.

§ 10

Afdelingers udelukkelse/opløsning

1. En afdeling kan kun udmelde sig af hovedforeningen med ½ års varsel til en 1 februar eller 1. august, og når 2/3 af dens medlemmer stemmer for. Indkaldelse til generalforsamling med opløsning eller udmeldelse på dagsorden skal ske pr. post til hver enkelt medlem med mindst 10 dages varsel. Samtidig skal der tilgå Dansk Land- og Strandjagt alle meddelelser om forholdet, mødetid og mødested samt dagsorden.

2. Udmeldte afdelinger har intet krav på hovedforeningen.

3. En afdeling, der trods henvendelser fra hovedbestyrelsen, ikke opfylder sine pligter som afdeling i henhold til vedtægterne, udelukkes fra foreningens goder efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelser og taber da alle rettigheder.

4. Ved afdelingens udmeldelse/udelukkelse skal afdelingens kassebeholdning m.m. afleveres til hovedkassen. En sådan udmeldt/opløst afdeling kan indenfor et tidsrum på 6 måneder på ny indtræde i sine rettigheder, når den skadesløste til hovedforening berigtiger, hvad afdelingen før var og under udmeldelsen er blevet hovedforeningen skyldig.

5. Ved en lokalforeningsophør - bortset fra sammenlægning med andre lokalforeninger - forvaltes lokalafdelingens formue efter alle forpligtelser er opfyldt, af Dansk Land- og Strandjagt i indtil 5 år. Stiftes en ny afdeling i det pågældende område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalafdelng. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperioden Dansk Land- og Strandjagt, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste lokalforening.

§ 11

Medlemmers eksklusion/udelukkelse

1. Har et medlem gjort sig skyldig i forsætlig overtrædelse af den gældende jagtlov med tillægsbestemmelser, kan pågældende medlem ikke beklæde noget tillidshverv indenfor Dansk Land- og Strandjagt i et tidsrum af 5 år regnet fra datoen for dommens afsigelse eller bødens vedtagelse. Såfremt den pågældende varetager et tillidshverv indenfor en afdeling, påhviler det dennes bestyrelse - såfremt den begåede overtrædelse kommer til afdelings kendskab - at sørge for tillidshvervets fratagelse og aflevering af de dertil hørende økonomiske eller andre midler samt genstande. Aflevering skal finde sted straks ved hvervets fratagelse.

2. Et medlem, der beviselig modarbejder foreningens formål og interesser samt foreningen i sin helhed, eller som på anden måde gør sig uværdigt til fortsat mellemskab kan ekskluderes af foreningen. Eksklusion kan til dels besluttes af lokalafdelingerne, hvor vedkommende medlem hører dels af hovedbestyrelsen. Eksklusion skal i afdelingen vedtages ved simpelt flertal på en lovlig indvarslet generalforsamling med punktet på dagsordenen. Beslutningen skal straks indberettes til hovedforeningen og skal før endelig gyldighed stadfæstelse godkendelse af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er berettiget til at afæske det pågældende medlem og afdeling nærmere oplysninger, inden beslutningen træffes. Såfremt hovedbestyrelsen træffer beslutning om udelukkelse af et medlem uden forudgående beslutning af en afdeling, skal pågældende medlem have lejlighed til at udtale sig overfor den samlede hovedbestyrelse.

3. En udelukkelse, der har fundet sted i henhold til Dansk Land- og Strandjagt's vedtægter, er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

§ 12

Hovedforeningens opløsning

1. Hovedforeningen kan kun opløses ved 2/3 stemmeflertal på et repræsentantskabsmøde og ved en derpå følgende urafstemning mellem foreningens medlemmer, der kræves 2/3 majoritet for opløsning.

2. I tilfælde af hovedforeningens opløsning skal dens midler hensættes i et betryggende pengeinstitut i 5 år. Er der i denne periode ikke atter begyndt en forening i samme navn og med samme formål, vil dens midler og ejendele med opsparede renter og renters rente gå til et jagtlig vildtgavnligt formål.

§ 13

Tvist

Afgørelse af tvivl vedrørende fortolkning af nærværende lovs paragraffer træffes af hovedbestyrelsen, hvis afgørelse kan forelægges for repræsentantskabet.

Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 15. juni 2013.


Landsformand Dirigent
Finn Madsen Svend Poulsen

Revideret udgave af 20. juni 1998: § 7 stk. 1 og stk. 2 ændret.

Revideret udgave af 10. juni 2001: § 4 stk. 7, 8, 9, 10 og § 6 stk. 3, 4, 6 og § 7 stk. 4, 5, 9 samt bilag 1 & 2.

Revideret udgave af 31. maj 2003: § 2 stk. 5, § 7 stk. 2, § 9 stk. 2 og stk. 3 samt bilag 2.

Revideret udgave af 28. maj 2005:
§ 8 stk. 2 ændret. Før: På repræsentantskabsmødet vælges 2 kritiske revisorer en fra hver landsdel og en revisorsuppleant. Nu: På repræsentantskabsmødet vælges 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant.


Revideret udgave af 14. juni 2008: § 2 stk. 7, § 3, § 4, § 6 stk. 5, § 7 stk. 4, stk. 5 slettes, 9, samt bilag 2 & nyt bilag 4.

Revideret udgave af 13. juni 2009 § 7 stk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ændret.

Revideret udgave af 12. juni 2010, § 6 stk. 2, § 8 stk. 3, og bilag 2 ændret. 

Revideret udgave af 15. juni 2013 § 4 stk 9 og bilag 4 ændret


Bilag 1

Forretningsorden for repræsentantskabsmøder

Der vælges en dirigent, der sørger for, at repræsentantskabsmødet afholdes i god ro og orden og har bemyndigelse til at afgøre opståede tvivlsspørgsmål.

Efter valg af dirigent vælges to stemmetællere, der bistår dirigenten ved optællinger, når det er nødvendigt.

Dirigenten giver de delegerede ordet i den orden, de forlanger det. Dirigenten skal uanset rækkefølgen give plads for korte bemærkninger, der har til formål at rette fejl og misforståelser, og til talere, der ønsker ordet til forretningsordenen.

Formanden, bestyrelsen, eller mindst 20 % af de delegerede kan forlange debatten afbrudt for en kortere periode for at drøfte igangværende forhandlinger.

Ethvert forslag kan når som helst trækkes tilbage af forslagsstilleren. Hvis forslaget ikke genoptages af andre, bortfalder det.

Dirigenten kan under de enkelte punkter vedtage at afkorte taletiden. Der kan også vedtages et sluttidspunkt i forbindelse med indtegning af talere, og så kan der stilles forslag eller føres nye emner ind i debatten om punktet. Forslagsstillere eller en talsmand for disse samt en ordfører fra bestyrelsen kan få ordet inden punktets endelige afslutning.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt et flertal af de delegerede eller dirigenten begærer det.

Alle personvalg er skriftlige, såfremt der opstilles flere kandidater end der skal vælges.

Valg til bestyrelse foregår enkeltvis.

Der udarbejdes et beslutningsreferat, der skal godkendes og underskrives af dirigenten, inden det offentliggøres.

Marts 2001/ Finn Madsen.

 

Bilag 2

Delegerede/repræsentanter til landsmødet

En lokal/kredsforening skal tilkendegive overfor landsformanden, om afdelingen deltager i landsmødet senest en uge før landsmødet.

En lokal/kredsforening skal ikke tilmelde hvem der er delegerede, men at afdelingen deltager med et bestemt antal deltagere.

Ved ankomst til landsmødet uddeles stemmesedler til afdelingerne, som derefter selv forvalter brugen af den, men der skal være en delegeret til hver stemmeseddel.

Og ligeledes ved ankomst bliver hver stemmeseddel navnenoteret og stemmeseddelen SKAL følge samme person under hele landsmødet.

Delegerede kan kun være repræsentant for den lokal/kredsforening, hvor vedkommende er noteret hos landskassereren.

Afdelingerne opfordres til at møde med flere deltagere til landsmødet.

Kontaktpersoner bliver indbudt til at deltage i landsmødet uden stemmeret, men med taleret.

Delegerede er personer der er stemmeberettiget, og deltagere er personer der har taleret.

Delegerede skal være A-medlem.

revideret Juni 2010/ Finn Madsen


Bilag 3

Mærkesager

1. At afskaffe 1 & 5 ha. reglen.

2. At arbejde for, at den generelle jagttid fra 1. september til 31. januar skal erstattes af fastsættelse af jagttid for hver enkelt vildtart, således at udvidet jagttid på krager, skader, ræve og andet rovvildt genindføres som regulær jagt.

3. At forhindre indskrænkninger i den frie jagtret på søterritoriet.

4. At modvirke fredning af vildtarter, såfremt der ikke er biologisk begrundelse herfor.

5. At varetage den almindelige jægers interesser, så vildtet ikke gøres til genstand for fredninger, der alene er følelsesbetonede eller "bytteobjekter" for at imødekomme ikkejægeres ønske om jagtlige indskrænkninger, som ikke er sagligt eller videnskabeligt begrundede.

6. At samarbejde for at højne og bevare jagtmoralen, så moralsk betonede lovgivninger undgås.

7. At samarbejde med andre naturorganisationer, til fælles gavn for fælles interesser.

8. Til stadighed at arbejde for det bedste, og kvalitetsmærkede haglmateriale i vore jagtpatroner.

9. At kommerciel jagt ikke medregnes i den officielle vildtudbytte statistik, men om nødvendigt i egen opgørelse.

10.At arbejde for, at reservaterne som minimum skal revurderes hvert 3. år med henblik på forlængelse, nedlæggelse eller evt. frigivelse til afgrænsede jagtlige aktiviteter.

11.At andre naturbrugende foreninger økonomisk skal bidrage til naturprojekter af den ene eller den anden art.

12.At leje af jagt på arealer forvaltet af Skov- og Naturstyrelsen skal være økonomisk overkommelige for menigmand.

Juni 2002/ Finn Madsen

 

 


Bilag 4

kontingentsatser

A medlem
Ordinært medlemskab (medlem af lokalforening/kredsforening)….………350,00 kr. + kontingent til lokalforeningen. (som besluttes på lokalforeningens generalforsamling)
Får blad + forsikring + deltager i alle aktiviteter.

B medlem
Direkte medlemskab (hovedforening)………………………………              350,00 kr. + et beløb, svarende til lokalforeningernes kontingent, besluttes på førstkommende hovedbestyrelsesmøde, efter landsmødet.
Får blad + forsikring.

C medlem
Lokalforenings medlemskab……………………………………………Der betales et beløb til landsforeningen, (kontingent til landsforening er PT 75 kr.), og hvis lokalforeningen ønsker det, et beløb til lokalforeningen. C- medlemmer får ingen blad, men er omfattet af forsikring, og kan deltage i landsaktiviteterne. Lokalforeningen sender en liste over lokalforeningens C- medlemmer til landskassereren, som derefter opkræver det aktuelle beløb af C- medlemmet.

D medlem
Prøve/Juniormedlemskab. 200,00 kr. skal være under 18 år, er medlem af hovedforeningen. Skal opgive fødselsdato ved indmeldelse.
Får blad + forsikring.

E medlem
Udpegede personer, æresmedlemmer, Jagtkurser, embedsmænd, politikere, kan få tidsskriftet "Jagt og Jægere", tilsendt gratis. Desuden kan elever på jagttegnskurser, få tidsskriftet "Jagt og Jægere". resten af året, hvis jagttegnslæreren har påført elevens navn, på en liste sendt til Dansk Land og Strandjagt.

(Det hidtidige familie/husstandsmedlemskab udgår pr. 31.12.08. I stedet kan dette kombineres med et A-medlemskab og efterfølgende C-medlemskaber).

Juni 2008/ Finn Madsen