For medlemmer‎ > ‎

Foreningsnyt

DLS Landsmøde 27 juni 2021  

Dagsorden 

1. Velkomst ved afgående formand Erik Clausen. 

Erik Clausen bød velkommen, dejligt at se flere fremmødte end normalt og ikke mindst til nye  medlemmer. 

2. Valg af dirigent. 

Finn G. Andersen valgt. 

3. Godkendelse af dagsorden, valg af to stemmetællere, og valg af referent. 

Dagsorden godkendt 

Anders og Hanne Jørgensen valgt som stemmetællere 

Jan R. Jørgensen som referent 

4. Hovedbestyrelsens beretning afgående formand Erik Clausen. 

DLS afholdt tre fysiske møder, landsmøde og flere virtuelle møder. 

8 februar afholdt DLS hovedbestyrelsesmøde i Revhuset i Korsør. Som gæster var formanden for  Vildtforvaltningsrådet Jan Eriksen, falkonererne Preben Schøpinzky og Jes Bell. Knud Marrebæk  fortalte om kronvildtforvaltningen i hans område i Nordjylland. 

DLS har deltaget i udstillinger i Himmerland, i Hillerød og på Trolling Master på Bornholm.  Mange messer var aflyst i 2020 grundet Covid19.  

På messerne har kørt med messepriser for medlemskontingent 200 kr i første halvår og 100 kr i  andet halvår for at kapre nye medlemmer. Lokalforeningen der står for messen, får 25 kr. pr. tegnet  medlem. 

Angående jægerforum, er Hans Folmann blevet medlem af jægerforum Bornholm. Landsflugtskydning blev afholdt i Henne. 

Riffelskydning i Sønderborg, måtte aflyses grundet Covid19. 

På grund af Covid19 blev landsmødet udskudt og afholdt 1 august i Hindsgavl Aktivitets og  Naturcenter i Middelfart. 

26 sept blev der afholdt HB møde i Brædstrup hvor initiativtager til oprettelse af facebookgruppen  Spiren, hvor Kjeld Nyhus Andersen og Jørgen Nielsen deltog. Formålet var at afklare et evt.  samarbejde. Det krævede at vedtægterne blev ændret til direkte valg til både landsformand og HB. 6 okt. blev ændringerne gennemgået på et virtuelt møde. 

11 okt. blev ændringerne gennemgået sammen med Kjeld Nyhus Andersen og Jørgen Nielsen,  efterfølgende vedtaget af HB. Herefter blev ændringerne sendt ud til afdelingerne og indkaldt til  ekstraordinært landsmøde 1 nov. 

1 nov. Ekstraordinært Landsmøde med et punkt på dagsordenen. Vedtagelse af de nye vedtægter.  De blev vedtaget med 34 stemmer ud af 43 mulige. 

Vores IT mand Martin Olesen oprettede et link, hvor man kunne indmelde sig resten af året for 100  kr. Det var ikke helt problemfrit, da Mobil Pay brød sammen og folk glemte at opgive adresser og  mail. 

30 okt ansøgte vi om optagelse i Hjortevildtgruppen, men vi fik afslag. 

I løbet af 2020 har vi svaret på 9 høringssvar. 

DLS fremsender medlemsbladet til alle der sidder med Miljø og Natur i regeringen.

5. Regnskab ved landskasserer Søren Damsted. 

Søren fremlagde godkendt regnskab, tilfredsstillende resultat

Der er taget nyt økonomisystem i brug

Der er ca. 1150 medlemmer. 

6. Indkomne forslag ved formand. 

Jørgen Falk Jørgensen foreslår at DLS bakker op om 5% af landbrugsarealer udtages til natur. Det udløste en heftig debat – forslaget blev nedstemt. 

Finn G. Andersen foreslår at hovedbestyrelse kan arbejde videre med en acceptabel formulering, da  det ellers stemmer meget overens med DLS grundholdninger. 

Efterskrift: EU har i fredags fremlagt at landbruget skal braklægge 4% uden kompensation, mangler  dog endelig vedtagelse. Kilde: Landbrugsavisen 25.06.2021 

7. Vedtægtsændringer.  

Fremsat af HB (Ifølge § 6 stk. 9 . Hovedbestyrelsen kan fremsætte forslag direkte på  repræsentantskabsmødet). 

I §7 udgår det der er markeret med rødt  

Vedtaget – formand 2 år på lige fod med øvrig bestyrelse 

I § 8 indsættes det der er markeret med rødt Se nedenstående. 

Vedtaget – for at kasserer kan overføre til foreninger mm. 

8. Fastsættelse af kontingent. Ved kasserer. 

Kontingent fastholdes. 

9. Valg af suppleanter. I fald der ikke er kandidater nok fra de direkte valg. 

Morten Hansen 

Halldor Sørensen 

Finn G. Andersen 

10. Valg af revisor. Hanne Jørgensen var ikke på valg.

Nyvalg til revisor er

Tina Lund 

Husbyvej 9  

6400 Sønderborg 

Tlf.: 2082 1984  

Mail: tinal5890@gmail.com 

11. Valg af revisorsuppleant. 

Ingen valgt

12. Eventuelt. (Alt kan tales om, alle har taleret). 

Til evt. fremtidige elektroniske valg, skal der medsendes muligheder for afstemning i tilfælde af man  ikke har adgang til pc. 

Oprettelse af nye lokalforeninger. Alm.debat om muligheder 

Der arbejdes på flere nye rundt omkring i landet. Erik er i kontakt med disse. 

Der skal oplysninger i jagtbladet og på hjemmesiden med vejledning i samme. 

Omkring udbredelse af DLS – kontakt til efterskoler mm. 

DLS støtter med kr. 1000,- til de personer som tager instruktøruddannelsen. 

Anders undersøger nærmere omkring tøj til messer, t-shirt og vest. 

Der skal bruges mandskab til messe i Hillerød og Brahe Trolleborg. 

DLS tager stilling fra messe til messe omkring deltagelse og betaling. 

Erik sluttede af med et kort resume for de seneste 6 år som formand. 

Knud Marrebæk, ny landsformand, afsluttede mødet med en stor tak til Erik og Asta for godt  arbejde, stående bifald til begge.  

Knud fortalte om ny målsætning for DLS, hvor en vigtig kamp for den frie jagtret venter forude. 

Knud Marrebæk 

DLS landsformand

§ 7 

Hovedbestyrelsen 

1. Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer. Landsformand og 2 fra hver af zonerne Nordjylland, Midtjylland,  Sydjylland Sjælland og Fyn og øerne. Hovedbestyrelsen udnævner kasserer. 

2. Kandidater til formandspost og hovedbestyrelse skal være indstillet 1 måned før repræsentantskabsmødet.  Mail med kandidater skal offentliggøres snarest efter indstillingen. Det direkte valg skal være afholdt 1 uge  før repræsentantskabsmødet, og stemmerne skal være optalt senest dagen før repræsentantskabsmødet. 

Ved direkte medlemsvalg vælges formand og 10 bestyrelsesmedlemmer. Valgene er for første periode 1 år og  derefter 2 år. De to valgte hovedbestyrelsesmedlemmer aftaler, hvem der tager første periode og hvem der  tager anden. Hvis begge ønsker samme åremål afgøres det ved lodtrækning.  

Genvalg er tilladt. Fremadrettet er Formanden vælges for 2 år og 5 hovedbestyrelsesmedlemmer på valg hver  år. Alle A medlemmer der er indstillet fra lokalafdelingerne eller B medlemmer via stillere er valgbare. Der  skal altid tilstræbes i så høj grad som muligt en geografisk repræsentation i hovedbestyrelsen. Er der ikke  repræsentanter nok kan denne regel dispenseres, så hovedbestyrelsen bliver fuldtallig.  

§ 8 

Kasserer og revisorer 

1. Kassereren indsætter hovedforeningens midler i et af hovedbestyrelsen godkendt pengeinstitut. Intet  beløb udover kutymeudbetalinger kan udtages uden begæring herom underskrevet af formand og  kasserer. I tilfælde af den enes forfald træder et af formand og næstformand i fællesskab eller af  hovedbestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem i stedet. Midlerne til fremme af foreningens formål  tilvejebringes ved passende kontingent. Regnskabsåret følger kalenderåret, og bilag skal opbevares i  mindst 5 år.  

Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online  Banking eller lignende til foreningen. 

Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og  dermed heller ikke holdes ansvarlig for,om de ovenfor nævnte begrænsninger i  

dispositionsretten/beløbsgrænsen overholdes.Forslagsstiller Jørgen Falk Jørgen har følgende kommentar til referatets punkt 6: 

I REFERATET fra landsmødet står at jeg foreslog at landmændene skal udtage 5% jord til natur ! Jeg beklager at jeg ikke var i stand til at udtrykke mig klart .Det jeg mente er at 5% omdriftsjord skal braklægges. Det kan så blive den ringeste jord og placeres de mest hensigtsmæssig  steder og lette  brugen af de store maskiner. Og selvfølgelig skal grundstøttebeløbet bevares.

De såkaldte ecoscheemes penge  kan så bruges til at gøre brakken insekt, bi og vildtvenlig , så det måske kan blive en økonomisk gevinst at braklægge .

Med Jægerhilsen jørgen Falk Jørgensen DLS Thy-Mors

 Indkaldelse til generalforsamling torsdag 1. juli kl. 18.30.

Generalforsamlingen afholdes hos Thy Outdoor

Sennelsvej 2B 7700 Thisted.

 Forplejning grillpølser med brød samt øl og vand.

                                         Nye medlemmer er også velkomne.

Program.

 1.     Velkommen ved Klaus Pallesgaard Thy Outdoor.

 2.     Afholdelse af generalforsamling i DLS Thy-Mors.

 3.     Thy Outdoor er åbent efter endt generalforsamling. 10 % på alt undtagen ammunition og våben.

Der er udstillere af buegrej, Matswani rejser, Tnm Trading som er optik og grej grossist. Der er mere på vej, så kom og se.
                                           Husk Coronapas hvis det er påkrævet.

Tilmelding på mobil 61749332 eller mail knud@vejlegaard.dk


DLS Thy-Mors.

 Dagsorden til generalforsamling.

 Torsdag 1. juli kl. 18.30

Hos Thy Outdoor

Sennelsvej 2B

7700 Thisted


  1. Valg af dirigent.
  1. Valg af referent.
  1. Valg af stemmetæller.
  1. Formandens beretning. (Knud Marrebæk)
  1. Regnskab ved kassereren. (Tom S. Poulsen)
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Knud Marrebæk der ønsker genvalg og Jens Mikael Kortbæk der ikke ønsker genvalg)
  1. Valg af revisor. (Niels J. Clausen)
  1. Kontingent.
  1. Indkomne forslag. (Sendes til formanden på mail knud@vejlegaard.dk)
  1. Evt.


Dansk Land- og Strandjagt Sønderborg afdeling

Program for jagtsæsonen 2021 – 2022

Program kan ses på DLS`s hjemmeside: http://www.dls-jagt.dk/foreningsnyt  

Programmet omhandler alene planlagte tidspunkter for Lerdueskydning og Riffelskydning, idet vi på nuværende tidspunkt ikke kan planlægge andre aktiviteter, da vi ikke kender betingelserne for hvad der kan lade sig gøre p.g.a. Corona.

1.      Riffelskydning på Kær Vestermark, Sønderborg
· Riffelskydning lørdag den 10.04.2021 kl. 09:00 – 14:00 (DLS-medlemskab ikke påkrævet)
· Riffelskydning lørdag den 08.05.2021 kl. 09:00 – 14:00 (DLS-medlemskab ikke påkrævet)
· Riffelskydning lørdag den 28.08.2021 kl. 09:00 – 14:00. (DLS-medlemskab ikke påkrævet)

NB! Gyldigt jagttegn og våbentilladelse skal forevises på anmodning. Det koster 25,- kr pr. deltager, og alle er velkommen!
· Søndag den 09.05.2020 (Riffelprøve) è Man skal tilmelde sig på https://www.jagttegn.dk eller https://www.borger.dk

2.      Lerdueskydning på Kær Vestermark, Sønderborg
· Lørdag den 24.04.2021 kl. 13:00 – 15:30 (DLS-medlemskab ikke påkrævet)
· Lørdag den 14.08.2021 kl. 12:00 – 15:30 (DLS-medlemskab ikke påkrævet)
· Lørdag den 18.09.2021 kl. 12:00 – 15:30 (DLS-medlemskab ikke påkrævet)
NB! Der må kun anvendes patroner med nedbrydelig haglskål (Patroner kan købes på stedet)

3.      Afbudsjagter på Rhedersborg
· Lørdag den 30.10.2021 kl. 09:30
· Lørdag den 27.11.2021 kl. 09:30 · Lørdag den 18.12.2021 kl. 09:30
· Lørdag den 08.01.2022 kl. 09:30 NB! Tilmelding/afbud meddeles til Erik Clausen - 40586278 eller Jørgen Stenstrup - 30543067 NB! Ovennævnte skydninger vil blive gennemført under hensyntagen til gældende Corona-regler. Nærværende program er udsendt pr. mail til alle foreningens medlemmer

Program DLS Sønderborg 2021-2022 Side 1 of 1
Dansk Land- og Strandjagt Sønderborg Afd. Bestyrelsen DLS – Sønderborg afd.: Formand Erik Clausen (Tlf. 40586278), Kasserer Tue Lorenzen (Tlf. 61467532), Sekretær Arne Laue Petersen (Tlf. 29487003), Best. Medl. Hans Andresen (Tlf. 20418020) og Martin Rahbek Jensen (Tlf. 29644146)


DLS Fyn Officielle skydninger 2021.

Riffelindskydning
søndag 9 maj fra kl 10 – 14 på Rolfstedbanen i bunden af Fasanvej 5863

Ferritslev. Der vil være mulighed  for salon skydning, så husk salonriflen. Gængse patroner, pølser, øl og vand kan købes på banen.

Lerdueskydning
Deltag i vore skydninger med høj jagtlig relevans. Der er altid instruktør til stede, som kan vejlede og højne træfsikkerheden. 

Jagtrelateret flugtskydning hos Erik Frederiksen, Mynderup Hestehave 12, 5762 Vester Skerninge Skydninger med jagtrelevante udfordringer. Tag jagtkammerater med. Kør forbi laden og op til skoven. Kontakt Søren 61337951 eller Halldor 23803125.

Torsdag d. 3 juni fra kl 18

Torsdag d. 1 juli fra kl 18

Torsdag d. 12 august fra kl 18

Lørdag d. 11 sept. Fra kl. 10 til ca 14

Lørdag d. 18 sept. Flugtskydning kl. 10 a la Nordisk trap Broholmvej 20, 5463 Harndrup Nordfyn, superhyggelig kammeratlig konkurrence. Præmier. Tag gerne kammerater med.

Alt der kan styrke DLS skal i spil. Har du mulighed for at 
stille areal til flugtskydning, så lad os det vide. 
Skydevognen kan lejes for 200 kr. en weekend. Kontakt Søren 61337951 eller Halldor 23803125

Jægeraften. Emner – kom med forslag til Halldor 23803125.

Vi beder medlemmerne aktivt komme med ideer til bestyrelsen, så vi kan få gang og sammenhold i vores forening. 

Vi vil MEGET GERNE have tilsendt jeres e-mailadresse hvis i har en. Send ”hej” til

lisshasorensen@gmail.com
Så er det meget nemmere at informere om nye tiltag.


10 års jubilæum i Dansk Land- og Strandjagt Sønderborg

Pressemeddellelse fra Dansk Land- og Strandjagt Thy - Mors.

Vi er en gruppe frivillige jægerer, der vil genstarte Dansk Land og Strandjagt Thy-Mors. Det er ingen hemmelighed at årsagen er den nuværende hjortevildtforvaltning, der bliver ført af Danmarks Jægerforbund igennem vildtforvaltningsrådet og Den Nordjyske Hjortevildtforvaltning, hvor det er politiske meninger der råder og ikke fagligheden som burde være fundamentet for jagten på en så vigtig vildtart som kronvildt.

Sprosse Fredningen ifølge Svend Bichel formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe, er fremsat for at stoppe jægeren i at nedlægge for mange hjorte og manglende alder på hjorte bliver også flittigt brugt i den henseende.

Der har aldrig været så meget kronvildt som nu, trofæerne vokser i størrelse og antal og formentlig også alderen på hjortene der bliver nedlagt. Altsammen på en fornuftig jagttid vi har haft her i Thy, hvor jagttiden startede 1 november.

Sprosse Fredning forhindrer også en naturlig afskydning af hjorte der ikke opnår fem sprosser på den ene stang, retur hjorte og så er der hele problematikken med at se om hjorten nu også er stor nok når der skal skydes. Vi har respekt for Naturstyrelsens valgte afskydning i Statsskovene, men som ikke må blandes sammen med hvad der bliver besluttet af jagttider på det øvrige jagtareal i
Danmark.

Vi har som sådan ikke noget imod brunstjagt på hjorte, men når de forskellige råd og udvalg pladerer for ældre og størrer hjorte så er det dobbeltmoral at de holder fast i brunstjagt i visse dele af Danmark. Vi skal huske på at den store og ældre hjort er den nemmeste at skyde i brunst og den sværeste at skyde efter brunsttiden.

Det klæder ikke Den Nordjyske Hjortevildtforvaltning sammen med Danmarks Jægerforbund af politiske grunde at gøre sig til dommer over hvem der har ret til at skyde hjortene. Det kan ikke være rigtig at landmænds afgrøder skal være fødegrundlag for det stigende antal kronvildt og i særdeleshed mellemhjorte som nu ikke må reguleres.

Det er i sandhed en skandale hvor vi opfordrer jægerne til at stå sammen. Vi har brug for dit medlemskab og opbakning for at få kronvildtforvaltningen på rette kurs.

Det vil Dansk Land og Strandjagt Thy-Mors arbejde for:

1. Vi vil søge indflydelse hvor vi kan lokalt, regionalt og nationalt

2. Vi vil være jægerens talerør, vi skylder ikke nogen noget.

3. Vi er imod sprosse fredning.

4. Vi er imod adaptiv vildtforvaltning med politiske formål.

5. Vi er imod arealbegrænsninger og lignende der krænker den private ejendomsret.

For mere info kontakt:

Jens Michael Kortbæk Nykøbing M. jm@kortbaek.net Tlf.20281908.

Knud Marrebæk Vestervig. knud@vejlegaard.dk Tlf. 61749332.

Jens Jørgen Sørensen Nors. jj-ki@hotmail.com Tlf. 51949964.Holmeådalens Jagtforening.

Bestyrelsens nuværende sammensætning: 

Formand John Jensen 61378094, mail joh-bri@bbsyd.dk

Næstformand Tommy Bech 40426546 Kasserer Wiebren

Benedictus 21638667 Sekretær Ole Madsen 40106326

Aktiviteter i foreningen i 2018
Nyt fra Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel (Frederikshavn - Brønderslev - Hjørring - Læsø).

Foreningsjagt

Når du betaler kontingent, i Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel, kan du deltage i foreningens

jagtkonsortium i Jerup for 500 kr. foreningen har lejet jagten på en landejendom ved Skagensvej, og har jagten helt til stranden, (hvor der er gode muligheder for andetræk), jagtarealet er på begge sider af Fredborgvej. Info om jagten, kan fås ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller foreningens sekretær Lisbeth Hansen på tlf.nr. 22444319.


Gratis medlemskab

Hvis du består jagtprøven, og får jagttegn, kan du blive gratis medlem af Dansk Land- og Strandjagt- Vendsyssel resten af året. Du skal blot sende en mail til Lisbeth Hansen på adressen mejlingudlejning@mail.dk  med dit navn og adresse på. Så vil hun kontakte landsorganisationen,

hvor du vil blive noteret som gratis medlem, og du vil modtage tidsskriftet ”Jagt & Jægere” resten af året.


Rævejagt

Det forventes at foreningen kan afholde et antal rævejagter fra seks kunstgrave på naturstyrelsens område på 4031 ha. på Hulsig hede fra 2017, Dansk Land- og Strandjagt- Vendsyssel, har der aftalt et samarbejde med Dansk Gravhundeklub, Nordjyllands afd. De to foreninger etablerer og vil afholde rævejagt fra grav på Hulsig hede, jagterne er under ledelse af DLS- Vendsyssel, mens gravhunde/ejer kommer fra Dansk Gravhundeklub. Vil du gerne på rævejagt i efteråret 2017 bedes kontakte foreningens sekretær Lisbeth Hansen, på tlf.nr. 22444319, så vil hun notere dig på en liste.


Havjagt

Dansk Land og Strandjagt har aftalt samarbejde med “Strandby havjagt 2016/17”. Strandby havjagt er en gruppe jægere som dyrker havjagt, og arrangere havjagter fra båd, fra Strandby nord for Frederikshavn. Gruppen af havjægere er samlet i en lukket facebook gruppe. Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssels medlemmer vil fra efteråret 2017, kunne deltage i gruppens havjagter, til samme pris og vilkår, som facebook gruppens øvrige medlemmer.


Skydning på skydebanen i Hvorup hos Ålborg Flugtskydningsforening

Alle med jagttegn, våbenpåtegning eller under vejledning af en instruktør, kan træne flugtskydning som sport, til jagt, konkurrence eller fornøjelse.

Dansk Land- og Strandjagt- Vendsyssel har lavet en aftale med Ålborg Flugtskydningsforenings formand Vilhelm Bach om skydning af på banen.


Medlemmer fra DLS- Vendsyssel er meget velkommne, som alle andre med jagttegn til at skyde, når banen er åben.

Info: Lerduer koster som medlem 1,20. Ikke-medlemmer (herunder DLS-medlemmer) betaler 1,40.

Patroner i kaliber 12 koster 35 kroner per kasse. Ørepropper 8 kroner, skydebriller 45 eller 85 kroner. Høreværn og skydebriller er påbudt.


Banen er åben hver lørdag fra kl. 10 til 15 året rundt, desuden tirsdag aften fra april til sidst i september.

På banen er der skydeinstruktør til rådighed, hvis det ønskes. Ved køb af duer skal fremvises gyldig jagttegn.

Ved køb af det ønskede antal duer udleveres et USB- stik (mod et depositum på 200 kr., som

tilbagebetales, når du forlader banen): Det tager man med sig rundt til de valgte skydebaner.

Se mere på http://www.aalborg-flugtskydningsforening.dk/

Skydebanen er i Hvorup, Gammel Hvorupvej 141, 9400 Nørresundby.

Jagthundetræning
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel har lavet aftale med DJ- Skagens jagtforening, om træning afhunde til jagt. DLS-Vendsyssels næstformand Svend Erik Hansen er uddannet instruktør, og er en del af trænerholdet på kurset. Der er træning for unghunde, - åben klasse, - veteranklasse.

Interesserede kan ringe til Svend Erik på telefon 53 61 29 57


Havfisketure
Svend Erik Hansen, Dansk Land- og Strandjagt Vendsyssel, og Kaj Pedersen turleder i Skagen Havfiskeklub har lavet en aftale, om at omtale Skagen Havfiskeklubs havfisketure i DLS- Vendsyssels aktivitetsprogram. Der er link til Skagen havfiskeklub, og havtursprogram på DLS- Vendsyssels facebookside. Medlemmer fra DLS- Vendsyssel betaler samme pris for fisketure som medlemmer fra Skagen Havfiskeklub.
Svend Erik Hansen

DLS- Vendsyssel.


Havjagt/Bådejere i DLS- Vendsyssel

Dansk Land- og Strandjagt Vendsyssel har kontaktet følgende havne der har slæbesteder, der kan benyttes gratis af vores bådejere. Det anbefales at kontakte den stedlige havnefoged inden benyttelse af slæbestedet.

Strandby havn, Rødspættevej 5, 9970 Strandby.

Kontakt havnefoged Tommy Jørgensen Tel. 40447812.

Hou Lystbådehavn, Hou Mole 9, 9370 Hals.

Kontakt havnefoged Preben Christensen Tel. 23821755.

Skagen Havn Kvasevej 4 9900 Skagen. Driftschef i Skagen havn Michael Nielsen oplyser at det ikke er nødvendigt at kontakte havnen før benyttelse af slæbestedet.

Udlån af fælder. Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel, vil forsøge at erhverve et antal fælder som medlemmerne kan låne, mod et mindre depositum, som tilbagebetales ved aflevering. Svend Erik har 12 kragefælder, Finn har en mårfælde og en minkfælde, som vi vil starte med at benytte. Hvis medlemmerne efterspørger sådan et tilbud, vil foreningen indkøbe et lager til udlån for medlemmerne. Ved lån af kragefælder kan Svend Erik kontaktes på: 51632957, og ved lån af mårfælde og minkfælde kontaktes Finn på 40593883.

NST Vendsyssel jægerforaDansk Land og Strandjagt Vendsyssel har to repræsentant i jægerfora, det er formanden Niels Chr. Nielsen og Næstformanden Svend Erik Hansen, der er mindst et årligt NST Vendsyssel kontor i Skagen i august. 

Frederikshavn kommune afholder et årligt møde med kommunen jagtforeninger, hvor der bl.a. aftales reguleringer af skadevoldende vildt, i dette møde deltager Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel.

Brugergruppen for Voerså/Stensnæs vildtreservat,  
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssel repræsentant i brugergruppen er Bestyrelsesmedlem Jørgen Sønderkær

Brugergruppen for Bovet vildtreservat, Læsø. 
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssels repræsentant i brugergruppen er Bestyrelsesmedlem Jørgen Sønderkær

Brugeruppen for Hirsholmene vildtreservat,
Dansk Land og Strandjagt Vendsyssels repræsentant i brugergruppen er Bestyrelsesmedlem Jørgen Sønderkær

Mejling Landhandel.

Er en specialforretning blandt andet forhandler, et meget bredt sortiment af varer som jægeren bruger til jagt. Hundefoder fra “AGROSAM PETFOOD” i Gråsten.

Til fodring af vildt, forhandles bl.a. korn, knækket majs, sliksten o.s.v. til vildtpleje.

Inden for vildt-fugle har forretningen, to vildtfuglefoder blandinger. Derudover sælges knækket majs, solsikker, jordnødder og hampefrø, samt en speciel blanding til duer, som er meget eftertragtet. Alt fuglefoder i butikken kan blive vejet op og solgt i kilo.

Til fodermarker/vildtstriber, en række frøblandinger med vildtafgrøder, som tilsammen dækker langt de fleste behov, når der skal gøres en ekstra indsats for faunaen.

Desuden har landhandelen et special vaskeri for dyretilbehør der er lavet af stof. For jægeren og hans hund kan tøj, hundetæpper, dækkener, mm. vaskes i special vaskemaskiner, samt tøj og lig. til fritids/lystfiskeren, efter fiskeri fra mole, strand og hav. Vaskeriet tilbyder at vaske, desinficering, imprægnering, reparation, og har desuden afhentningsservice. Du kan kontakte vaskeriet på Tlf. 20550709, eller mail: marc76@mail.dk Mejling Landhandel er fast sponsor ved flere af Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssels arrangementer. Dansk Land og Strandjagt- Vendsyssel anbefaler Mejling Landhandel.

Som noget nyt kan formændene nu rekvirere medlemskort, som de selv skal udfylde. 

Henvendelse kan ske her