Dansk Land og Strandjagts tidsskrift Jagt & Jægere for august/september udkommer snart.


I dette nummer af tidsskriftet kan du bla. læse om:

Bukkejagt (Når det er bedst).

Jagten på sommerbukken.

Mine haglbøsser (Del 3).

Den Ruhårede hønsehund.

Skydning.

Rygning af vildt.

PATRONINFO:17 HMR og ræv?

Den færøske harejagt 2020.

Jagtlyst - livsindhold.

Råvildt -Livets gang.

jagtkammeraten: en god demokratisk diskussion.

Kronvildtet er landets oprindelige og ældste vildt.

Generelle jagttider for jagtåret 2021/2022.

Jagtgrej.

Jagtvåben information.

Regnspover og jagten på dem.

Foreningsnyt.

BOGNYT: F.T. Spaniels & Retrievere

Trampejagt er noget helt særligt.

Hovedbestyrelsen efter landsmødet.


Hvis du ikke har modtaget bladet senest den 15. august, så kontakt venligst post@dls-jagt.dk

Bliv medlem af Dansk Land og Strandjagt, for 350 kr. + et lokal foreningskontingent.

Eller bliv medlem af landsorganisationen for 400 kr. om året, så vil du modtage jagt tidsskriftet ”Jagt & Jægere” hver anden måned i 2021.

Du kan indmelde dig her:  http://www.dls-jagt.dk/dette-er-dls/indmeldelse 
Biodiversitet

Nogle tanker om biodiversitet og naturnationalparker. Der er store penge på bordet, når EU og Miljøministeriet tager beslutninger.

Ny landsformand for Dansk Land- og Strandjagt

På foreningens landsmøde blev Knud Marrebæk valgt som ny formand. Her fortæller han lidt om sig selv:

Jeg er født og opvokset i Thy, er 54 år, gift og har 3 døtre med min kone Heidi. Vi driver et landbrug med 100 ha og slagtesvin. Fik mit jagttegn som 16-årig og har løbende gået på jagt siden.

Jeg vil arbejde for den danske jagtmodel som vi kender, hvor vildtet fortsat skal reguleres med regionale og nationale jagttider ud fra princippet om, at de tåler jagt.

Der er i øjeblikket lagt stort pres på den danske model, herunder på den enkelte jægers jagtret på då- og kronhjorte i form af forslag om samregulering på tværs af ejendommene og arealbegrænsning.

Hvad bliver det næste! Det er vigtigt for mig, at jægerne og lodsejerne selv har råderet over den jord, de lejer eller ejer. Grundloven skal fortsat gælde for jagten.

Landsmødet i Middelfart 27 juni 2021

Som det fremgik af Jagt og Jægere juni/julibladet, var der kun indkommet en kandidat til posten som landsformand, Knud Marrebæk. Desuden var der fem kandidater til hovedbestyrelsen: Det er Jes Bell, Preben Schøpzinski, Erik Clausen, Richard Boers og Ernst Sørensen.

Antallet af kandidater passer således med antallet af poster. Valget bortfalder derfor i år, men næste år kan der være flere kandidater at vælge imellem, og så går proceduren med direkte valg i gang igen. Vi siger tak til alle, som stillede op!

Referatet kan ses under foreningsnyt.Ny facebookgruppe: Dansk Land- og Strandjagt, Fyn

På generalforsamlingen den anden juni på Fyn blev det vedtaget at oprette en facebookgruppe for medlemmer på Fyn som supplement til den landsdækkende gruppe.

Det er meningen, at gruppen skal bruges til at informere om kommende begivenheder såsom flugtskydning, messer vi eventuelt deltager på samt nyt fra bestyrelsen.

Alle medlemmer er velkomne til at lægge billeder op i gruppen. Har man ideer til ting eller områder, som bestyrelsen bør se på, er man også velkommen til at nævne det.

Vi forventer, at gruppen vil give os øget kendskab til hinanden og fremme aktivitetsniveauet i foreningen.

For bestyrelsen af DLS Fyn, Halldor Sørensen


Beløbet blev indsamlet på kun ti dage. Tak til alle som bidrog!


Dansk Land- og Strandjagt er klar til at tage næste skridt. I denne uge har vi rettet henvendelse til INTERLEX-advokaterne i Århus med henblik på at få udarbejdet et fagligt og juridisk notat. Notatet skal undersøge de juridiske problemstillinger ved indførelse af arealbegrænsning for afskydning af då- og kronhjorte. Man skal blandt andet vurdere, om reglen kan være i strid med grundlovens § 73 om ejendommens ukrænkelighed, samt om kravet er i overensstemmelse med jagt- og vildtforvaltningsloven.

Undersøgelsen skal også identificere de faldgruber og tab, der er for jægerne og lodsejerne i forbindelse med leje og udleje af jagt, udtaler Knud Marrebæk.

Dansk Land- og Strandjagt skal rette stor taknemmelighed til alle de donationer, der er kommet siden indsamlingen startede den 7. maj.

Dansk Land- og Strandjagt vil i samme forbindelse også sige tak, til Bæredygtigt Landbrug for deres støtte og ekspertise i sagen om arealbegrænsninger, som inden længe vil ramme jægerne og lodsejerne.

Indsamlingen vil for god ordens skyld forsætte, så længe sagen står på, og frivillige betalinger kan indsættes på Sydbank konto nr. 7045-1524634 eller MobilePay på nummer: 800629.

Det skal nævnes igen, at hvis der bliver indsamlet flere midler end sagen behøver, vil overskuddet blive udloddet i frø til fodermarker til bidragydere.

Dansk Land- og Strandjagt er ikke uenige i forvaltningsmålene, der blev fremsat i 2004. Men arealkravet opfattes som et kvotesystem, i strid med ejendomsretten og jagtretten, der ikke vil løse de jagtfaglige problemstillinger, der er omkring aldersfordeling og kønsfordeling på då- og kronhjorte.

Når det juridiske notat er udarbejdet af INTERLEX, vil det sammen med Dansk Land- og Strandjagts forslag til forvaltningsplan på kron- og dåhjorte, blive sendt til Miljøminister Lea Wermelin og de politiske partiers miljøordfører, slutter Knud Marrebæk medlem af hovedbestyrelsen i DLS.

Det er vigtigt, når man påpeger at vildtforvaltningsrådets forslag, om arealbegrænsning ikke vil løse forvaltningsmålene for kronvildt, at Miljøministeriet så indenfor rammerne af det man kender i dag og med DLS’s udkast til en forvaltningsplan, kan løse et unødvendigt dyrt og bureaukratisk system, med kendte og simple løsninger!


Riffeljagt

Pressemeddelelse:

Dansk Land- og Strandjagt 1991 får Bæredygtigt Landbrugs opbakning: Arealbegrænsning på jagt er i strid med grundloven

Bæredygtigt Landbrug (BL) bakker op om Dansk Land- og Strandjagts (DLS) undersøgelse i relation til Vildtforvaltningsrådets indstilling til miljøministeren om indførelse af arealkrav på kron- og dåhjorte i Danmark. DLS har således taget initiativ til at få belyst, om jagtretten er trådt under fode i spørgsmål om ejendomsret i forhold til grundloven.

”Vi vil foretage en juridisk analyse ved INTERLEX Advokater, der skal påpege de juridiske problemstillinger, der er ved at indføre arealkravet”, udtaler Knud Marrebæk, hovedbestyrelsesmedlem af DLS og medlem af BL.

”Den juridiske belysning skal særligt tjene til at belyse grundlovens § 73 i relation til arealkravet, og hvorvidt arealkravet er i strid med jagt- og vildtforvaltningsloven, og den skal identificere juridiske faldgruber”.

BL’s bestyrelsesmedlem – og jæger – Peter Rosendal siger:

”Vi har oplevet Miljøministeriets usaglige regulering på markerne i årtier – nu skal jægerne åbenbart også til at mærke, hvordan ejendomsretten skal indskrænkes uden noget sagligt formål – vi støtter helt og fuldt op om initiativet fra Dansk Land- og Strandjagt. BL kan ikke være alle steder, men arealkravet for afskydning af hjorte er fuldstændig uacceptabelt”.

Udarbejdelsen af blandt andet notatet fra advokatfirmaet er forbundet med omkostninger. Derfor appellerer DLS alle interesserede til at hjælpe med indsamling af midler til denne juridiske bistand. Målet er at indsamle 50.000 kr., der kan dække denne omkostning.

Såfremt der indsamles mere end dette beløb, vil midler blive anvendt til yderligere at opruste fagligt og juridisk i kampen mod det usaglige arealkrav. Er der ingen ekstraomkostninger, vil der for de overskydende midler indkøbes plantefrø til vildtfodermarker. Disse ville kunne udleveres (eksempelvis 10 kg pr person) til alle, der kan dokumentere, at de har bidraget til indsamlingen. Der vil komme nærmere besked om detaljer omkring udlevering af disse plantefrø. Såfremt man som jæger eller lodsejer ønsker at støtte dette initiativ, kan man indbetale på MobilePay 800629 eller konto nr. 7045-1524634.

Når det juridiske notat er udarbejdet, vil dette sammen med DLS’ holdninger til arealkravet blive sendt til miljøminister Lea Wermelin samt de politiske partiers miljøordførere. Hermed håber initiativtagerne i DLS, at de politiske partier vil overveje grundigt, om det er nødvendigt at indføre et dyrt og bureaukratisk system, når målet for kronvildt og dåvildt kan løses med simple midler.Jagtens prøver (mst.dk)

Oversigt med kommende haglskydeprøver, riffelprøver og buejagtprøver (tilmelding foregår via "Mit jagttegn"

Der er åbnet for diverse skydeprøver nu. Orienter dig på linket ovenfor.

Er du imod 60 ha. reglen? Er det en glidebane mod yderligere tiltag?

Kasper Engsbye har startet en underskriftsindsamling mod den påtænkte 60 ha. regel for hjortevildt.

Lovforslag eller ønsker om arealbegrænsning for jagtudøvelse i Danmark skal stoppe nu.

Særinteresser i hjortejagten samt udokumenterede påstande kan vildlede miljøministeren og medføre at der fremlægges lovforslag, der måske er i strid med grundloven om den private ejendomsret og som helt sikkert er i strid med danske jagtmodel, der har fungeret i årtier og som har været medvirkende til de seneste års enorme vækst i bestanden af hjortevildt.

Arealkrav for jagt på hjortevildt er unødig lovgivning - Skrivunder.net

Naturnationalparker.

I forbindelse med oprettelse af naturnationalparker er der i forslaget indbygget at der søges om dispensation for tilsyn af dyrene i de hegnede naturnationalparker.

Foreningen Hestens Værn har startet en underskriftsindsamling imod denne dispensation:

Den foreslåede ændring af Dyrevelfærdsloven i forbindelse med de 13 nye Naturnationalparker vil medføre ringere dyrevelfærd og færre tilsyn for de dyr, der sættes ud i Naturnationalparkerne.
En forenkling af gældende regler og lovgivning på dyrevelfærdsområdet er ikke nødvendig for gennemførelse af projekterne med de kommende Naturnationalparker.

Nej til ændring af Dyrevelfærdsloven for de nye Naturnationalparker - Skrivunder.net

 


Til alle afdelinger.
Vi skal igen søge om tilskud fra Friluftsrådet. Vi bliver bedt om at opgive aktiviteter i foreningen, som også kommer ikke medlemmer til gode. For at nævne noget har vi på Fyn haft sælsafari og hjortebrølsture (brunsthjorte) i nordjylland muslingeindsamling og kogning og spisning på stranden, sort sol i sønderjylland, bare for at give eksempler. Har din forening eller enkeltmedlemmer aktiviteter som kan bruges, så meld tilbage til Halldor Sørensen lisshasorensen@gmail.com , erik.clausen@familie.tele.dk eller Søren Damsted eller Aasta Poulsen kasserer@dls-jagt.dk
Vi vil gerne have mange og hurtige svar for ansøgningsfristen er lige om hjørnet.

DLS Sønderborg Program under foreningsnyt.
DLS Fyn Officielle skydninger under foreningsnyt.

Dansk Land og Strandjagt har fået ny kasserer. Hermed en lille præsentation.

Tak for tilliden I har givet mig med jobbet som ny landskasserer, jeg glæder mig utrolig meget til at arbejde sammen med jer i Dansk Land- og Strandjagt.

Lidt om mig: Mit navn er Søren Damsted og er 51 år, jeg arbejder til dagligt som Regnskabschef i Asklev Sten & Grus ApS, nu på 13. år. Derudover har jeg også eget firma SD Bogføring, hvor jeg er regnskabsfører/bogholder for nogle mindre erhverv og foreninger, og endelig har jeg sammen med min kone, Tina, en lille Aloe Vera forretning.  Vi har også børnene Mathilde på 7 og Carl på 6, og vi bor i Vinderslev ved Kjellerup, Silkeborg kommune.

Med venlig hilsen
SD Bogføring
Søren DamstedAng. notat om arealkrav. 
Er dette begyndelsen til uvenskaber, angiverier eller endda afskafning af jagten som vi kender den i DK?  Styrelsen har været på overarbejde og arbejde bliver der også til det bureaukrati, der skal holde styr på at bestemmelserne bliver overholdt. Det er helt utroligt at DJ kan være med til at anbefale VF at indstille noget sådant til ministeren. Håber der er en stærk organisation, der prøver om ikke Grundloven bliver overtrådt med denne bestemmelse.
Se artiklen på Face Book Dansk land og strandjagt eller Spiren. 

Dansk Land- og Strandjagt 1991
Pressemeddelelse.

Dansk Land- og Strandjagt svarer på kritik i diverse medier, der er fremført de sidste 2 dage om forsvundne ulve.
John Jensen der er formand for DLS Hovborg jagtforening er blevet kontaktet af TV 2 der vil lave et tema udsendelse om forsvundne ulve her i Danmark, der skal udkomme en gang i marts.
John Jensen har også oplyst til TV 2, at han ikke ønsker at være med i udsendelsen om forsvundne ulve.
Dansk Land- og Strandjagt oplyser i den forbindelse at jagtloven skal overholdes, og at ulve er total fredet i Danmark.
Modtager Dansk Land- og Strandjagt bevis på at vores medlemmer overtræder jagtloven, så siger det sig selv, så kan man ikke være medlem af foreningen.

Med Jæger Hilsen.
Erik Clausen.
Landsformand.
Dansk Land- og Strandjagt.

Så er medlemstallet mere end fordoblet. Velkommen til alle nye!

Til ALLE 
Her på Fyn har flere spurgt efter indbetalingskort til kontingent. Bare rolig. Det kommer. Vi er i gang med at skifte landskasserer og derfor er udsendelse af kontingent indbetalinger forsinket. De skulle gerne komme så hurtigt som muligt for vi indkalder til generalforsamlinger så snart der bliver åbnet for forsamlingsforbuddet.
Alle medlemmer af lokalafdelinger vil blive opkrævet 350 kr. til hovedforeningen plus kontingentet til Lokalafdelingen. På Fyn bliver det fulde kontingentet 400,00 kr.
Jeg vil lige benytte lejligheden til at gøre opmærksom på et nyt underpunkt i sidemenuen "For medlemmer" Det er vores forsikringspolice. Der har været en debat på Face Book ang. forsikringsdækning. Som medlem af DLS er du forsikret på alle skydebaner og, som jeg forstår det, også inden for sikkerhedsmæssigt forsvarlige retningslinier privat indskydning på dit jagtterræn. 

Hej alle.

Nu må det godt snart være slut med coronaproblemerne. Et planlagt møde i hovedbestyrelsen i starten af januar har måttet aflyses. Der var vigtige ting på dagsordenen, som ikke kan klares med et videomøde. Derfor er vi nødt til at udsætte det og dermed udsendelse af indbetalingsreferencer for medlemskab en måneds tid. Vi beder jer være tålmodige lidt endnu.

Der er stadig oprettelse af nye afdelinger på vej, og vi vokser langsomt men støt.

Hvis lokalafdelingen i dit område følger de generelle vedtægter for lokalafdelinger skal generalforsamlingen afvikles i første kvartal, men helst så hurtigt som muligt. Vi vil opfordre nye medlemmer til at møde op til generalforsamlingerne og få indflydelse. Evt. gå ind i bestyrelsesarbejde. I lokalafdelingerne skal man også huske allerede nu at udvælge repræsentanter til Hovedbestyrelsen evt landsformand. Der er masser at tage fat på. 


Hej alle nye medlemmer.
Nu har I forhåbentlig fået første papirudgave af Jagt og Jægere. Nogle har forespurgt om medlemsnummer. Jeres medlemsnummer står øverst i adressefeltet bag på bladet. Dette er også jeres bevis på, at I nu er dækket af vores medlemsforsikring.

Vi håber, at der er lavet kontakt mellem nye og gamle medlemmer i så høj grad som muligt. Generalforsamling i afdelingerne afvikles i første kvartal og gerne så hurtigt som muligt i foråret, så I nye kan bidrage med jeres ideer og komme ind i bestyrelser og udvalgVi glæder os til nye indspark. 
Endnu en gang velkommen. Så må alle have en god jul og forhåbentligt et coronafrit nytår. Det har været et bøvlet 2020.

Er der nogen der ikke har modtaget det nye blad, så kontakt venligst kasserer@dls-jagt.dk, så vil vi se på det.
 

Nye vedtægter

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 1. november 2020 fik Dansk Land- og Strandjagt nye vedtægter. Vi lægger vægt på åbenhed og gennemskuelige processer, og derfor viser vi afstemningens resultat her:


Afdeling Antal stemmer For nye vedtæger
Mors/Thy 2 2
Svendborg 2
Varde 2 2
Lolland 2
Sønderborg 3 3
Vendsyssel 2 2
Hornsherred 3 3
Strynø 2 2
Østjylland 2 2
Djurs 2 2
Ålborg 2 2
Fyn 3 3
Skjern/Egvad 2 2
Højer 3 3
Skærbæk 2
Skive 2 2
Esbjerg 2
Holmeådalen 2 2
Bornholm 2 2
kontaktperson Mariager fjord 1
I alt 43 34

Idet man ikke kan mødes i større forsamlinger, foregik afstemningen over nettet. Enkelte afdelingers stemmer nåede ikke frem, hvilket ses som manglende tal i skemaet. Af de afgivne stemmer var ingen imod og ingen blanke, og dermed vedtages ændringerne enstemmigt med 79% af de mulige stemmer.

Vi siger til lykke med de nye vedtægter, som følger princippet om demokratiske og direkte valg.

 Medlemstallet er mere end fordoblet

I løbet af år 2020 oplevede vi en stor tilgang af nye medlemmer. Det var resultatet af et samarbejde med Kjeld Nyhus Andersen, der har oprettet facebookgruppen “Spiren til en ny landsdækkende jagtforening”, og Jørgen Nielsen, der ejer en virksomhed, der producerer jagtrifler og tilbehør, blandt andet Sonic lyddæmpere.

Alle ser fordelene i at samle kræfterne i Dansk Land- og Strandjagt frem for at skulle grundlægge en ny jagtforening med foreningsstruktur, vedtægter og jagtblad.

Du kan læse pressemeddelelsen fra mødet her.

Velkommen til alle nye!

ederfugl

Skovskolen skal fremover afholde jagt- og vildtforvaltningsuddannelser

Skovskolen har vundet et EU-udbud af uddannelserne, som Miljøstyrelsen har gennemført. Skolen er en afdeling i Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og ligger i Fredensborg i Nordsjælland.

De i alt seks uddannelser har hidtil været udbudt af Danmarks Jægerforbund med tilskud fra Miljøstyrelsen. Fordi styrelsens kontrakt med forbundet udløber i indeværende år, skal kontrakten udbydes i markedet. Derfor sendte Miljøstyrelsen uddannelserne i udbud for en periode på fem år regnet fra 1. januar 2021 og med mulighed for forlængelse i op til fire år.

Vildtforvalteruddannelsen tager omkring et år på fuld tid. Den er målrettet herregårdsjægere, biologer, skov- og landskabsingeniører og andre, der vil arbejde professionelt med vildtforvaltning.

De fem kortere uddannelser er for både jægere, skytter, jordejere og andre med interesse for jagt og vildtforvaltning:


Jagt & Jægere for oktober/november

I dette nummer kan du blandt andet læse om:

Hjortebrunstbrølene i de polske skove
Biologi: Danske dåvildtstammer
Nabojagt, en gevinst for alle
Min første ræv
Biologi: Den røde fribytter del 1
Kaliber 9,3*62: Tyskeren, der næsten døde
Vildtopskrifter med brombær
Jagtgrej
Våbeninformation
Trækket, der blev til en lang nat
Biologi: Hvor hurtigt flyver ænderne?
Smånyt fra nettet
Foreningsnyt
En 70-årsdag, til lykke
En aldrende allike

Kontakt foreningen på post@dls-jagt.dk, hvis du ikke har modtaget bladet senest den 15. december, så kontakt venligst kasserer@dls-jagt.dk
Bliv medlem af Dansk Land- og Strandjagt for 350 kr. plus et gebyr til lokalforeningen, så vil du modtage jagttidsskriftet ”Jagt & Jægere” hver anden måned. 

Du kan betale til reg:7789 Konto: 1029074 Andelskassen. Husk at skrive dit navn og adresse, ellers har vi ingen mulighed for at kontakte dig.
Harejagt på Færøerne/Føroya

Færøernes Universitet har netop udgivet årets rapport om harejagten i landet. På Færøerne er harejagt er tilladt i perioden 2. november til 31. december. Den første rapport udkom i 2012.

I alt blev 5.927 harer registreret nedlagt i 2019.

På baggrund heraf vurderer professor Eyðfinn Magnussen, Færøernes Universitet, at det samlede antal nedlagte harer på Færøerne i 2019 har været omkring 6.000.

I 2019 blev i alt 755 jagtture registreret fra 299 forskellige jagtområder, der dækker det meste af Færøerne.

Du kan læse hele rapporten her. Den er naturligvis skrevet på færøsk, men på side 6 er der en sammenfatning på dansk.
Det bliver nemmere at få lov til at skyde ulv i Tyskland

Efter at tusindvis af husdyr blev dræbt, kom der mere lempelige regler.


Jagttegnsmidlerne

I Dansk Land- og Strandjagt har vi i en årrække undret os over, hvordan jagttegnsmidlerne bliver brugt. Derfor har vi prøvet at få indsigt i, hvad der sker med de mange penge, som jægerne indbetaler.

Vi har søgt aktindsigt i, hvordan de jagtrelaterede naturforvaltningsmidler bruges. Det er de 100 kroner, hver jagttegnsløser betaler hvert år til en særlig indsats for jagtvenlige tiltag i naturforvaltningsprojekter. I alt er det omkring 17 mio. kroner årligt.

I 2016 sendte foreningen en henvendelse til Vildtforvaltningsrådet. Vi må konstatere, at store millionbeløb fra jagttegnsmidlerne bliver brugt til formål, der ikke har forbindelse til jagt. For eksempel er der brugt 26,5 mio. kr. til Elmelund Skov, en bynær skov i Odense. Vi har i flere mails til Naturstyrelsen stillet spørgsmål til anvendelsen.

På Vildtforvaltningsrådets møde den 28. marts 2019 diskuteres brugen af de mange millioner af jagttegnsmidlerne. DLS har derfor udarbejdet en skrivelse til Naturstyrelsen og Jægerforbundet.Kommentar til Vildtforvaltningsrådets nye etiske regler for kronvildtjagt


Arealbegrænsning af jagt på kronvildt skrevet ind af Danmarks Jægerforbund i de jagtetiske regler.

De jagtetiske regler for kronvildt er til for at sætte retningslinjer, der angiver hvilken måde der udøves jagt på og selvfølgelig i overensstemmelse med god jagtmoral.

Der er forskellige hensyn til sikkerhed, medjæger og naturbruger der skal tages og selvfølgelig hensynet til individet kronvildt i dette tilfælde alt sammen godt beskrevet i de gamle etiske regler.

At bruge de nye jagtetiske regler til at indføre en form for arealbegrænsning over for lodsejer og lejere af jagt og tilmed at de regionale hjortevildtgrupper skal understøtte efterlevelsen af de jagtetiske regler bliver overholdt er ganske uhørt.

De fastsatte jagttider fra Miljø- og Fødevareministeriet der omhandler de generelle og de regionale jagttider er dem jægeren skal efterleve.

Jagtretten er en helt grundlæggende ret til at jage på sine arealer og ved de danske domstole er man heller ikke i tvivl om at jagtretten er en beskyttet rettighed.

Vildtforvaltningsrådet kan ikke bruge de nye jagtetiske regler til, om man nedlægger et eller to dyr på 25 ha og udtrykke det som dårlig naboskab og jagtmoral.

Bæredygtig er hvad de danske jægerer har udøvet de sidste 20 års jagt på kronvildt. Bestanden har været stigende og i særdeleshed i de sidste årringe, kronvildtet breder sig fortsat og trofæerne der bliver leveret bliver også størrer. Kronvildt er en art der flytter meget rundt i det danske landskab og hvad der er bæredygtigt at nedlægge her og der kan vildtforvaltningsrådet ikke definerer.

Kigger man på hvad der er indberettet som vildtudbytte for kronvildt de sidste fire år. Udarbejdet af Aarhus Universitet kan man se, at samlede antal nedlagt kronvildt, fordeler sig ca. med 1/3 på hver hjort, hind og kalv. At skrive vi skal være mere ansvarlig vedrørende afskydning af de forskelle køn ved at nedlægge lige mange af hver i alle områder kan ikke lade sig gøre, når man ved at på forskellige tidspunkter af året at kronvildtet kan være delt op i rudler med hinder og kalve i et område og hjortene i et helt andet område.

Overordnet set synes jeg ikke at vildtforvaltningsrådet har evnet at lave nye retningslinjer for jagtetiske regler af kronvildt og hvem siger at de gamle regler ikke var gode nok.


Knud Marrebæk.

Dansk Land- og Strandjagt, Thy-Mors.
Stålhagl i statsskov

Dansk Land- og Strandjagts landsformand, Erik Clausen er i mail fra Naturstyrelsen Sønderjylland blevet gjort opmærksom på, at der ved jagt i Rhedersborg skov i Sønderjylland kan benyttes stålhagl. DLS ved for tiden ikke, om Naturstyrelsen har ændret indstilling til stålhagl i statsskov i det hele taget, men på internettet verserer der flere rygter om, at der nogle steder i Rold skov kan skydes med stålhagl. Vi må se hvad fremtiden bringer.


Erik Clausen, landsformandBliv medlem af Dansk Land- og Strandjagt for 350 kr. + et lokalforeningskontingent

Så modtager du tidsskriftet Jagt & Jægere 6 gange om året. Læs tidsskriftet her

  • Vi indgiver høringssvar til al lovgivning, der omhandler jagt og naturforvaltning.
  • Vi har ofte kontakt til politikere i Folketinget og EU.
  • Vi er medlem af jægerfora i de lokale naturstyrelsesenheder.
  • Vi har en forsikring for medlemmerne.
  • Medlemmer i Dansk Land- og Strandjagt får 15% rabat på køb af jagtgrej i netbutikken Dangate.
  • Medlemmer i Dansk Land- og Strandjagt får 10% rabat på bådforsikring hos Dansk Fartøjsforsikring.
  • Dansk Land- og Strandjagt er medlem af Dansk Flugtskydningsforbund.
  • Dansk Land- og Strandjagt er støttemedlem i Dansk Schweisshundeforening
Kontakt os for medlemskab på kasserer@dls-jagt.

Aftale om medlemsrabat


Dangate ApS indgår hermed den aftale med Dansk Land og Strandjagt, at foreningens medlemmer kan få en fordelagtig rabat på 15% på alle varer på hjemmesiden www.dangate.dk , dog undtaget i forvejen nedsatte varer og særlige kampagnetilbud.


Dangate er en af landets førende leverandører af jagtudstyr. Vi har blandt andet Danmarks største udvalg af jagtstiger, produkter til vildsvinejagt, vildtkameraer, skydestokke, alt til ande- og gåsejagten og et stort program af lokkekald. Vi forhandler de mest anerkendte mærker inden for hver varekategori, og vi fremstiller produkter i eget navn, så medlemmerne kan få glæde af jagtudstyr i høj kvalitet til en rigtig god pris.


Foreningens medlemmer kan holde sig opdaterede om nyheder og gode tilbud ved at huske at tilmelde sig vores nyhedsbrev ved den første bestilling på vores hjemmeside.


Rabatten fratrækkes købsprisen ved indtastning af en rabatkode, der udleveres ved henvendelse til et af Dansk Land og Strandjagts 10 hovedbestyrelsesmedlemmer, 8 hovedbestyrelsessuppleanter eller redaktøren. Rabatkoden kan desuden ses på Dansk Land- og Strandjagts facebookgruppe, en lukket gruppe for medlemmerne, som et fast opslag. 


Når kunden går til betalingsmodulet på hjemmesiden, skal rabatkoden indtastes. Husk at trykke GEM efter indtastning af rabatkoden. Hvis du endnu ikke er medlem af facebookgruppen, kan du kontakte vores administrator på facebook@dls-jagt.dk for at blive medlem.Blyhagl bliver igen lovlige i Norge


Norges storting har i tirsdags vedtaget at genindføre blyhagl til jagt uden for vådområder og skydebaner. Fremskridtspartiet, Højre, Senterpartiet og Arbejderpartiet, stemte for loven.

”Blyhagl er mer effektivt. Det er mange sterke argumenter for å tillate bruk av blyhagl igjen. Både fordi det er en bedre ammunisjon med tanke på dyrevelferd og sikkerhet. Jeg mener også at det er gledelig at vi nå kvitter oss med et forbud som det ikke er faglig belegg for”, siger Slagsvold Vedum formand for Senterpartiet i Norge, i en pressemeddelelse.

Dansk Land og Strandjagt har ønsket Jegernes Interesseorganisation Norge, tillykke med tilladelse til at bruge blyhagl igen.

Se den norske jagtforenings pressemeddelelse.
(Billed: landsformand Rolf Larsen Jegernes Interesseorganisation)Ulve


Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum i Århus og Institut for Bioscience – Kalø, Århus Universitet har udarbejdet et fælles ulvekort over ulvens forekomst i Danmark.


Dansk Land- og Strandjagt har i maj 2014 klart afvist Naturstyrelsens forvaltningsplan for ulve. Se vores holdning til adaptiv vildtforvaltning, besluttet på foreningens hovedbestyrelsesmøde i Korsør, august 2014.

Forvaltningsplan for ulv


Dansk Land- og Strandjagt har netop indsendt foreningens bemærkninger til forvaltningsplan for ulv


I foreningens bemærkninger skriver Dansk Land og Strandjagt at Danmark bør være ulvfrit område, bla. Fordi det er et lille tætbefolket land. Dansk Land og Strandjagt har mistanke for at ulvene i Danmark er udsat, fordi der er konstateret ulve kort efter natur topmødet i Odense, og fordi de tre hanulve der er fundet DNA på efter død og bid er fra Tysklands grænse til Polen og Tjekkiet.

Dansk Land og Strandjagt opfordrer Naturstyrelsen til at sikre at ulve i Danmark straks bliver indfanget eller aflivet. Den danske bestand af kronvildt og råvildt vil lide hårdt ved en dansk ulvebestand, det samme vil tamdyr, især får, men også kæledyr som hunde vil risikere livet.

Læs forvaltningsplanen her.

Følg os på facebook

https://www.facebook.com/jagtforeningenDLS
Netshop


DangateAnnoncer

 http://dls-jagt.dk/billeder/andet/annonce_a_14.jpg
 
Hike hundefoder


Køb og salg af


Vildthandel
Gårdbutik
KLOSTERHEDENS VILDT

Kontakt hjemmesidens redaktion på: webmaster@dls-jagt.dk

Undersider (1): Ny jæger