Vedtægter

Vedtægter for Dansk Land- og Strandjagt af 1991

§ 1.) Foreningens navn Foreningens navn er Dansk Land- og Strandjagt af 1991 og dækker Danmark, Færøerne og Grønland.

§ 2.) Foreningens formål Dansk Land- og Strandjagts formål er at varetage jægernes interesser ved:
1.) at virke for, at der ved lovbestemmelser sikres såvel jorddyrkerne som jægerne vilkår, der tager hensyn til såvel afgrøder som til den vilde fauna. Eventuelt i samarbejde med andre organisationer.
2.) at udgive eget medlemsblad og heri give oplysning og vejledning om jagt og vildtpleje, herunder biotopforbedring til glæde for vildt, flora og fauna, ved anlæggelse af søer og mindre vandhuller til glæde for faunaen og flora samt medvirke til naturbevarende arbejde i almindelighed
3.) at afholde kurser og vejlede i jagtlige og jagtkulturelle spørgsmål, herunder dygtiggørelse af unge som gamle jægere i naturforståelse, skydning o.lign. endvidere give vejledning i hundens opdræt og dressur
4.) at modarbejde ensidige krav om særrettigheder, der hindrer udøvelse af jagt og fiskeri
5.) at arbejde for indførelse af flest mulige af Dansk Land og Strandjagts mærkesager j.fr. bilag 3.
6.) at arbejde for et fælles nordisk samarbejde med det formål at fremme bæredygtighed, ro på rugepladserne i yngletiden for alle trækfugle under hensyntagen til lokalbefolkningens traditionelle brug af naturen
7.) Sportsskydning til jagtrelaterede faste og bevægelige mål indgår som primært mål blandt foreningens aktiviteter.

§ 3.) Foreningens struktur
1.) Dansk Land- og Strandjagt er bygget op efter 5 zoner. Region Nordjylland, region Midtjylland, region Sydjylland, region Sjælland og Fyn og øerne. Der kan efter behov eller ønske oprettes lokalafdelinger

§ 4.) Afdelinger
1.) Enhver uberygtet mand eller kvinde kan optages i foreningen. Når der oprettes afdelinger, kan disse udforme deres egne love, der dog ikke må være i strid med hovedlovene eller disses ånd.
2.) Medlemmer kan være medlemmer i lokalforeninger, eller i hovedforeningen, efter de til enhver tid gældende bestemmelser i bilag 4.
3.) Afdelingernes opgave er, hver indenfor sit område at medvirke til at fremme Dansk Land- og Strandjagts formål, at medvirke til udbredelsen af kendskab til human jagtudøvelse og vildtpleje samt at styrke og befæste sammenholdet blandt jægerne.
4.) Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der vælges på afdelingernes generalforsamling, som fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer og vælger formand og kasserer. Valgperioden fastsættes til 2 år dog således, at formand og kasserer vælges på skift. Genvalg er tilladt.
5.) Meddelelse om formands- og kassererskifte skal straks indsendes til hovedforeningen sammen med en liste over den samlede bestyrelse med navne, adresser, tlf. og e-mailadresse.
6.) Afdelingerne har fri bestemmelsesret i egne anliggender.
7.) Udmeldelser for enkelte afdelingsmedlemmer kan kun ske til 1. januar.
8.) Afdelingerne fastsætter et årligt kontingent til følgende år, for alle medlemmer, som opkræves af landskassereren.
9.) Landskassereren udbetaler lokalforeningens andel af kontingentet til lokalforeningen 1. april og derefter afregnes halvårlig bagud.
10.) Adresseændringer skal omgående meddeles afdelingens formand eller kasserer, der straks videresender denne meddelelse til hovedforeningen.
11.) Ved afdelingens møder og generalforsamling har hovedbestyrelsesmedlemmer adgang og taleret.

§ 5.) Alle meddelelser og henvendelser
Meddelelser af organisationsmæssig art afdelingerne imellem, skal tilsendes hovedbestyrelsen til behandling og afgørelse. Hovedbestyrelsen kan indbringe pågældende sager til repræsentantskabet og kan altid forlange sig sådanne sager tilstillet.

§ 6.) Repræsentantskabet
1.) Repræsentantskabet er foreningens højeste jagtpolitiske myndighed. Der afholdes ordinært møde hvert år i 2. kvartal.
2.) På førstkommende hovedbestyrelsesmøde fastsættes dato og sted for næste repræsentantskabsmøde, som offentliggøres i ”Jagt & Jægere”, på hjemmesiden og i relevante Facebookgrupper.
3.) Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: Hovedbestyrelsens beretning v. formanden, beretning fra evt. udvalg, regnskab, behandling af indkomne forslag, fastsættelse af kontingent, og eventuelt.
4.) Repræsentantskabsmødet afholdes, efter den til enhver tid gældende forretningsorden, bilag 1.
5.) Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen samt repræsentanter fra de 5 zoner udnævnt af lokalafdelingerne. Alle afdelinger er repræsenteret med maks. 2 repræsentanter. Herudover kan afdelinger med mere end 50 A-medlemmer sende yderligere 1 repræsentant pr. påbegyndt 50.
Direkte medlemmer af hovedforeningen kan deltage i repræsentantskabsmødet efter indstilling af 15 A eller B medlemmer.
Hovedbestyrelsesmedlemmer indgår ikke som afdelingsrepræsentanter. For at en afdelings repræsentant kan opnå tale- og stemmeret skal kontingentet være betalt. 6.) Lokalafdelingernes valg af repræsentanter udføres efter de til enhver tid gældende regler, bilag 2.
7.) Hovedbestyrelsen og lokalafdelingerne kan fremsende ændringer vedr. vedtægterne til drøftelse og vedtagelse på repræsentantskabsmødet. Forslag vedr. nødvendige jagtlovsændringer og andet vedrørende jagt og fauna kan ligeledes af hovedbestyrelsen fremsendes til drøftelse og vedtagelse på repræsentantskabsmødet.
8.) Alle beslutninger træffes ved almindelig flertal. Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.
9.) Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, må forud være vedtaget på en lovlig generalforsamling i lokalafdelingen og indsendt til landsformanden senest 1 måned før. Hovedbestyrelsen kan fremsætte forslag direkte på repræsentantskabsmødet. Ethvert forslag skal før behandling på repræsentantskabsmødet tilsendes afdelingerne senest 2 uger før mødets afholdelse. Forslag fra enkelt medlem kan kun ydes fremme, med støtte af mindst 15 stillere.
10.) Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af hovedbestyrelsen og skal indkaldes til behandling af bestemt formulerede forslag, når begæring herom fremsættes af mindst halvdelen af lokalafdelingerne. Hvis der afholdes møder med et sådan punkt på dagsordenen skal landsformanden i god tid forud have meddelelse herom. Indkaldelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med mindst 14 dages varsel til lokalafdelingerne.

§ 7.) Hovedbestyrelsen
1.) Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer. Landsformand og 2 fra hver af zonerne Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland Sjælland og Fyn og øerne. Hovedbestyrelsen udnævner kasserer.
2.) Kandidater til formandspost og hovedbestyrelse skal være indstillet 1 måned før repræsentantskabsmødet. Mail med kandidater skal offentliggøres snarest efter indstillingen. Det direkte valg skal være afholdt 1 uge før repræsentantskabsmødet, og stemmerne skal være optalt senest dagen før repræsentantskabsmødet.
Ved direkte medlemsvalg vælges formand og 10 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg er tilladt.
Fremadrettet er formanden på valg hvert 2. år og 5 hovedbestyrelsesmedlemmer på valg hver år. Alle A medlemmer der er indstillet fra lokalafdelingerne eller B medlemmer via stillere er valgbare. Der skal altid tilstræbes i så høj grad som muligt en geografisk repræsentation i hovedbestyrelsen. Er der ikke repræsentanter nok kan denne regel dispenseres, så hovedbestyrelsen bliver fuldtallig.
3.) Der vælges 4 suppleanter til hovedbestyrelsen. Er der mere end 10, der stiller op til direkte valg af hovedbestyrelsen bruges de som suppleanter og de sidste vælges på repræsentantskabsmødet. Ved sygdom eller andet indtræder suppleanten i hovedbestyrelsen.
4.) Formanden er Dansk Land- og Strandjagts officielle repræsentant. Hovedbestyrelsen fastsætter honorar m.m. til landsformand og kasserer. Landsformanden kan ikke samtidig være formand for en lokalafdeling. Fratræder formanden før valgperiodens udløb, ophører foreningens økonomiske forpligtelse samtidig med fratrædelse.
5.) Tegningsberettigede. Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom, samt optagelse af lån og kredit i pengeinstitutter kræver dog samtykke og underskrift af den samlede hovedbestyrelse.
6.) Hovedbestyrelsen vælger på førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet, et sekretariat, som sammen med landsformanden varetager det daglige arbejde.
7.) Formanden indkalder til alle hovedbestyrelsesmøder med meddelelse om dagsorden. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder, derudover efter behov.
8.) Såfremt mindst 7 hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret begæring om afholdelse af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, vil et sådant blive afholdt. 9.) Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er mødt. Alle afstemninger i hovedbestyrelsen sker ved håndsoprækning eller navneopråb, og beslutningerne træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over hovedbestyrelsens møder og beslutninger.
10.) Under formandens forfald, indtræder ved valg i hovedbestyrelsen en konstitueret formand. Der indkaldes herefter emner til ny formand, og der afholdes nyt direkte valg ved førstkommende lejlighed.
11.) Redaktøren af medlemsbladet, der skal være medlem af Dansk Land- og Strandjagt, udpeges af hovedbestyrelsen. Redaktøren kan deltage i hovedbestyrelsens møder med samme pligter og rettigheder som de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret.

§ 8.) Kasserer og revisorer
1.) Kassereren indsætter hovedforeningens midler i et af hovedbestyrelsen godkendt pengeinstitut. Intet beløb udover kutymeudbetalinger kan udtages uden begæring herom underskrevet af formand og kasserer. I tilfælde af den enes forfald træder et af formand og næstformand i fællesskab eller af hovedbestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem i stedet. Midlerne til fremme af foreningens formål tilvejebringes ved passende kontingent. Regnskabsåret følger kalenderåret, og bilag skal opbevares i mindst 5 år.
Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online Banking eller lignende til foreningen.
Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten/beløbsgrænsen overholdes.
2.) På repræsentantskabsmødet vælges 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant. Valgperioden er 2 år. Revisorerne skal gennemgå og revidere hovedkassen og i revisionsprotokollen give påtegninger herom. De er pligtige til ved beholdningseftersyn at konstatere tilstedeværelsen af foreningens midler. Revisionen kan ske uden forudgående varsel. Om fejl og mangler, for hvilke revisorerne ikke kan få fyldestgørende oplysninger, skal de gøre anmærkninger i revisionsprotokollen. Alle bilag samt regnskabsbøger, bankbøger, kontante penge og andre bevisligheder samt andet tilhørende foreningen skal til enhver tid være tilgængelig for revisionerne.
3.) Det reviderede og af formand, kasserer og revisorer påtegnede regnskab udleveres til repræsentanterne på repræsentantskabsmødet.
4.) Diæter til foreningens tillidsmænd etc. fastsættes af hovedbestyrelsen. Ved tillidsmænd forstås i denne forbindelse hovedbestyrelses-, udvalgsmedlemmer samt andre der af hovedbestyrelsen er anmodet om at påtage sig særlige hverv i foreningens tjeneste.

§ 9.) Æresmedlemmer
1.) Æresmedlemmer kan udnævnes. Ved æresmedlem forstås at vedkommende tilkendes foreningens æresdiplom og bliver kontingentfri. For at blive æresmedlem skal man have udført et fortjenstfuldt arbejde for jagtsagen eller foreningen. For at blive æresmedlem skal vedkommende indstilles enten af en lokalafdeling eller hovedbestyrelsen. Et forslag til æresmedlem skal med fyldestgørende oplysninger om vedkommendes indsats tilsendes hovedbestyrelsen senest 1. marts samme år som udnævnelsen ønskes. Forslaget fremlægges så på repræsentantskabsmødet til endelig godkendelse. Udnævnelsen finder sted enten på samme repræsentantskabsmøde eller på et andet tidspunkt efter afdelingens ønske.
2.) Æresmedlemmer kan udnævnes lokalt. Bestyrelsen for en lokalforening kan ved enstemmighed indstille et medlem til æresmedlem i lokalforeningen, til lokalforeningens generalforsamling. På generalforsamlingen skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for udnævnelsen. Alle udgifter til de af lokalforeningernes udnævnte æresmedlemmer afholdes af lokalforeningen.
3.) Hvis et æresmedlem efter udnævnelsen modarbejder foreningens formål og interesse eller på anden måde gør sig uværdig til at være æresmedlem, kan hovedbestyrelsen inddrage æresdiplomet og forelægge sagen på førstkommende årsmøde til endelig afgørelse.

§ 10.) Afdelingers udelukkelse/opløsning
1.) En afdeling kan kun udmelde sig af hovedforeningen med ½ års varsel til en 1 februar eller 1. august, og når 2/3 af dens medlemmer stemmer for. Indkaldelse til generalforsamling med opløsning eller udmeldelse på dagsorden skal ske pr. e post til hver enkelt medlem med mindst 10 dages varsel. Samtidig skal der tilgå Dansk Land- og Strandjagt alle meddelelser om forholdet, mødetid og mødested samt dagsorden.
2.) Udmeldte afdelinger har intet krav på hovedforeningen.
3.) En afdeling, der trods henvendelser fra hovedbestyrelsen, ikke opfylder sine pligter som afdeling i henhold til vedtægterne, udelukkes fra foreningens goder efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelser og taber da alle rettigheder.
4.) Ved afdelingens udmeldelse/udelukkelse skal afdelingens kassebeholdning m.m. afleveres til hovedkassen. En sådan udmeldt/opløst afdeling kan indenfor et tidsrum på 6 måneder på ny indtræde i sine rettigheder, når den skadesløste til hovedforening berigtiger, hvad afdelingen før var og under udmeldelsen er blevet hovedforeningen skyldig.
5.) Ved en lokalforeningsophør – bortset fra sammenlægning med andre lokalforeninger – forvaltes lokalafdelingens formue efter alle forpligtelser er opfyldt, af Dansk Land- og Strandjagt i indtil 5 år. Stiftes en ny afdeling i det pågældende område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalafdeling. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperioden Dansk Land- og Strandjagt, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste lokalforening.

§ 11.) Medlemmers eksklusion/udelukkelse
1.) Har et medlem gjort sig skyldig i forsætlig overtrædelse af den gældende jagtlov med tillægsbestemmelser, kan pågældende medlem ikke beklæde noget tillidshverv indenfor Dansk Land- og Strandjagt i et tidsrum af 5 år regnet fra datoen for dommens afsigelse eller bødens vedtagelse. Såfremt den pågældende varetager et tillidshverv indenfor en afdeling, påhviler det dennes bestyrelse – såfremt den begåede overtrædelse kommer til afdelings kendskab – at sørge for tillidshvervets fratagelse og aflevering af de dertil hørende økonomiske eller andre midler samt genstande. Aflevering skal finde sted straks ved hvervets fratagelse.
2.) Et medlem, der beviselig modarbejder foreningens formål og interesser samt foreningen i sin helhed, eller som på anden måde gør sig uværdigt til fortsat mellemskab kan ekskluderes af foreningen. Eksklusion kan besluttes af lokalafdelingerne, hvor vedkommende medlem hører til, og af hovedbestyrelsen. Eksklusion skal i afdelingen vedtages ved simpelt flertal på en lovlig indvarslet generalforsamling med punktet på dagsordenen. Beslutningen skal straks indberettes til hovedforeningen og skal før endelig gyldighed stadfæstes og godkendes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen er berettiget til at udspørge det pågældende medlem og afdeling nærmere oplysninger, inden beslutningen træffes. Såfremt hovedbestyrelsen træffer beslutning om udelukkelse af et medlem uden forudgående beslutning af en afdeling, skal pågældende medlem have lejlighed til at udtale sig overfor den samlede hovedbestyrelse.
3.) En udelukkelse, der har fundet sted i henhold til Dansk Land- og Strandjagts vedtægter, er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

§ 12.) Hovedforeningens opløsning
1.) Hovedforeningen kan kun opløses ved 2/3 stemmeflertal på et repræsentantskabsmøde og ved en derpå følgende urafstemning mellem foreningens medlemmer. Der kræves også her 2/3 majoritet for opløsning.
2.) I tilfælde af hovedforeningens opløsning skal dens midler hensættes i et betryggende pengeinstitut i 5 år. Er der i denne periode ikke atter begyndt en forening i samme navn og med samme formål, vil dens midler og ejendele med opsparede renter og renters rente gå til et jagtlig vildtgavnligt formål.

§ 13.) Tvist
Vedtaget på Hovedbestyrelsesmøde 11 oktober 2020 til afstemning på ekstraordinært repræsentantskabsmøde Afgørelse af tvivl vedrørende fortolkning af nærværende lovs paragraffer træffes af hovedbestyrelsen, hvis afgørelse kan forelægges for repræsentantskabet.

Endelig vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 1 nov. 2020. og repræsentantskabsmød d. 27 juni 2021

Revideret udgave af 11 okt. 2020 § 2 (2,6,7) § 3 § 4 (5) § 6 (2,4,5) § 7 (1,2,8,9) og bilag 1,2,3,4.

Bilag 1 Forretningsorden for repræsentantskabsmøder
Der vælges en dirigent, der sørger for, at repræsentantskabsmødet afholdes i god ro og orden og har bemyndigelse til at afgøre opståede tvivlsspørgsmål. Efter valg af dirigent vælges to stemmetællere, der bistår dirigenten ved optællinger i forbindelse med indkomne forslag, når det er nødvendigt. Dirigenten giver de delegerede ordet i den orden, de forlanger det. Dirigenten skal uanset rækkefølgen give plads for korte bemærkninger, der har til formål at rette fejl og misforståelser, og til talere, der ønsker ordet til forretningsordenen. Formanden, bestyrelsen, eller mindst 20 % af de delegerede kan forlange debatten afbrudt for en kortere periode for at drøfte igangværende forhandlinger. Ethvert forslag kan når som helst trækkes tilbage af forslagsstilleren. Hvis forslaget ikke genoptages af andre, bortfalder det. Dirigenten kan under de enkelte punkter vedtage at afkorte taletiden. Der kan også vedtages et sluttidspunkt i forbindelse med indtegning af talere, og så kan der stilles forslag eller føres nye emner ind i debatten om punktet. Forslagsstillere eller en talsmand for disse samt en ordfører fra bestyrelsen kan få ordet inden punktets endelige afslutning. Kandidater til formandsposten indstilles af lokalafdelingerne. Valget af landsformanden sker ved et direkte landsdækkende valg.
Hovedbestyrelsesmedlemmer indstilles af lokalafdelingerne fra de respektive zoner og meldes ud til de enkelte medlemmer i zonen til afstemning. Der kan vælges to fra hver zone ud af de indstillede kandidater.
Alle afstemninger af hovedbestyrelsesmedlemmer sker ved direkte valg af medlemmerne i den enkelte zone.
Medlemmer, der kun er medlem af hovedforeningen kan opstille til valg, både til landsformandspost og hovedbestyrelsen.
Hvis man opstiller til landsformandsposten, kræves der mindst 50 stillere fra hele landet.
Hvis man opstiller til hovedbestyrelsen, kræves der mindst 15 stillere fra den zone der søges valg fra.
Et medlem der stiller op til to poster kan kun beklæde en post.
Valget sker elektronisk eller skriftligt og for at sikre en geografisk fordeling afgives stemmerne til en til zonen oprettet mailadresse.
Der nedsættes et udvalg med 1 fra hver zone, som tæller stemmerne op. Optællingen foretages af udvalgsmedlem fra ”fremmed” zone som vedkommende ikke repræsenterer. Når medlemmernes stemmer er talt op udarbejdes et beslutningsreferat, der skal godkendes og underskrives af alle medlemmer af udvalget, inden det offentliggøres.

Bilag 2 Delegerede til Repræsentantskabsmødet
En lokalforening skal tilkendegive overfor landsformanden, om afdelingen deltager i repræsentantskabsmødet senest en uge før mødet finder sted. En lokalforening skal ikke tilmelde hvem der er delegerede, men at afdelingen deltager med det antal deltagere, som er bestemt i § 6 stk. 5 Kontaktpersoner bliver indbudt til at deltage i repræsentantskabsmødet uden stemmeret, men med taleret. Repræsentanter er personer der er stemmeberettiget, og deltagere er personer der har taleret. Delegerede skal være A-medlem eller B- medlem

Bilag 3 Mærkesager
1.) Forhindre arealkrav.
2.) At forhindre indskrænkninger i den frie jagtret både på land- og søterritoriet.
3.) At modvirke fredning af vildtarter, såfremt der ikke er biologisk begrundelse herfor.
4.) At varetage den almindelige jægers interesser, så vildtet ikke gøres til genstand for fredninger, der alene er følelsesbetonede eller “bytteobjekter” for at imødekomme ikke jægeres ønske om jagtlige indskrænkninger, som ikke er sagligt eller videnskabeligt begrundede.
5.) At samarbejde for at højne og bevare jagtmoralen, så moralsk betonede lovgivninger undgås.
6.) At samarbejde med andre naturorganisationer, til fælles gavn for fælles interesser.
7.) Til stadighed at arbejde for adgang til det kvalitetsmæssigt bedst mulige jagtammunition.
8.) At arbejde for, at reservaterne som minimum skal revurderes hvert 3. år med henblik på forlængelse, nedlæggelse eller evt. frigivelse til afgrænsede jagtlige aktiviteter.
9.) At andre naturbrugende foreninger økonomisk skal bidrage til naturprojekter af den ene eller den anden art.
10.) At leje af jagt på arealer forvaltet af Skov- og Naturstyrelsen skal være økonomisk overkommelige for menigmand.
11.) At bekæmpe invasive arter og synliggøre jægernes indsats mod disse arter.

Bilag 4 Kontingentsatser
A medlem
Ordinært medlemskab af hovedforening….………350,00 kr. + kontingent til lokalforeningen. (som besluttes på lokalforeningens generalforsamling)
Får blad + forsikring + deltager i alle aktiviteter.
B medlem
Direkte medlemskab (hovedforening)………………………………350,00 kr.
Får blad + forsikring.
C medlem
Lokalforenings medlemskab……………………………………………Der betales et beløb til landsforeningen, (kontingent til landsforening er PT 100 kr.), og hvis lokalforeningen ønsker det, et beløb til lokalforeningen. C- medlemmer får ingen blad, men er omfattet af forsikring, og kan deltage i landsaktiviteterne. Lokalforeningen sender en liste over lokalforeningens C- medlemmer til landskassereren, som derefter opkræver det aktuelle beløb af C- medlemmet.
D medlem
Husstandsmedlemsskab. A+C Der kræves 1 medlem som betaler A medlemskab og øvrige C medlemsskab
E medlem
Prøve/Juniormedlemskab. 200,00 kr. skal være under 18 år, er medlem af hovedforeningen. Skal opgive fødselsdato ved indmeldelse.
Får blad + forsikring.
F medlem
Udpegede personer, æresmedlemmer, Jagtkurser, embedsmænd, politikere, kan få tidsskriftet “Jagt og Jægere”, tilsendt gratis. Desuden kan elever på jagttegnskurser, få tidsskriftet “Jagt og Jægere”. resten af året, hvis jagttegnslæreren har påført elevens navn, på en liste sendt til Dansk Land og Strandjagt.

Revideret på Hovedbestyrelsesmøde Industrivej 4 Brædstrup 11 okt 2020