Skovrejsning til stor glæde for naturen og vildtet.

Puljemidler fra EU på ca. 70 millioner kroner baner vej for nye skove i Danmark. Landbrugsstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse om at styrelsen har modtaget 381 ansøgninger fra landmænd, som har ønske om at omlægge drevne marker til skov. I modsætning til 4 % reglen er dette helt frivillig.

Enhedschef i Landbrugsstyrelsen Frank Josephsen Kargo oplyser at midlerne, som kommer fra Det Danske Landdistrikts program, er frigivet for at mindske klimaaftrykket fra landbruget. Skove optager CO2 og skal ikke sprøjtes eller gødes, hvorved kvælstofudledning mindskes.

Afhængig af hvilken type skov man ansøger om, kan der maksimalt søges 28000 pr hektar i støtte. For at få tilskud, skal der minimum ansøges om 2 hektar, hvilket svarer til ca. tre fodboldbaner. Hvis alle projekter bliver til noget, vil der kunne rejses ca. 2000 hektar svarendende til ca. 2800 fodboldbaner.

Set ud fra et jægersynspunkt er remiser på 2 hektar da bestemt attraktive områder for vildtet, både jagtmæssigt men også til naturpleje.

Dansk Land- og Strandjagt.

Pæn tilgang til vore Facebook gruppe

Den seneste måned er der 64 jægere der har tilmeldt sig vores Facebook gruppe, vi håber og tror selvfølgelig på at det skyldes af folk nu først og fremmest har fået øje på at DLS arbejder for alle jægere og den frie jagt i Danmark

Gå til debatten ↗

Få din stemme hørt i debatten og deltag i jagtfaglige diskussioner – din mening er vigtig for DLS

Besøg FADB ↗

DLS er partner med Foreningen af Danske Buejægere – aflæg dem et besøg..

Velkommen til jagtens minister

Magnus Heunicke

Foreningen af Danske Buejægere og Dansk Land- og Strandjagt håber på et godt samarbejde med Miljøministeriet omkring naturen og jagten i Danmark.


Læs mere…

Kan naturnationalparker dømmes ulovlige?

Dansk Land- og Strandjagt støtter foreningen Fri Natur, der om nødvendigt går rettens vej for få bremset naturnationalparkerne.

Læs mere…

Jagttiden på råvildt ↗

Vi mener ikke, at jagttiden på råvildt skal ændres – andre faktorer gør sig gældende.
Læs mere…

Forslag sendt til ministeren ↗

Dansk Land- og Strandjagt mener ikke, at en ændring af jagttiderne for vores hjortevildt har været taget i brug i tilstrækkelig grad i almindelighed, eller for at opnå de ønskede forvaltningsmål for kronvildtet i særdeleshed. Dette kan de her foreslåede ændringer med stor sandsynlighed råde bod på.
Læs mere…

Arealkravet sendt til hjørne ↗

Ny jagt og vildtforvaltningslov er udsat til stor glæde for jægerne i Danmark – og dermed er arealkravet sendt i syltekrukken – læs pressemeddelsen fra landsformand Knud Marrebæk – stor sejr for Dansk Land- & Strandjagt
Læs mere…

Medlemstilbud på Jagt, Vildt & Våben

Få bladet til under halv pris i forhold til løssalg.


Læs mere…

Facebook side | Facebook gruppe

Landets ældste jagtforening

DLS kunne i år 2021 som landets ældste jagtforening fejre 30 års jubilæum1991 var jo året hvor det hele begyndte.

Halldor Sørensen har styr på historien om Dansk Land- og Strandjagt af 1991, men også den nye udvikling.

Den 21. nov. 1991 blev der afholdt et møde på Korskroen ved krydset, som frem til åbningen af motorvejen mellem Esbjerg og Kolding, var et af Jyllands mest trafikerede. Deltagere var bl.a. Leif og Ruth Christensen, Peter Kühl Paulsen, Bjarne Kiholm og Svend Poulsen. I alt 125 mennesker op fra hele landet mødte op.

På mødet skulle man undersøge muligheden for at oprette en ny landsdækkende forening, som skulle modstå en ”Enevældig og mægtig organisation, som ikke varetager alle jægeres interesser, men danser efter ”fredens”, den gældende politiske trend og godsernes pibe”.

Foreningen blev oprettet, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle lede foreningen til første landsmøde. På landsmødet blev første formand Leif Christensen, Varde.

Efter den nye forenings mening var der nok at tage fat på.  Søren Eis fra Skov- og Naturstyrelsen forsøgte på et møde på Thy Højskole at sælge oplægget til en ny Jagtlov, der satte store begrænsninger ind overfor en århundrede gammel jagttradition, bl.a. ”Verdens bedste jagtlov fra 1972”, som også tilgodeså vildtets tarv.
Det værste ved denne lov var, at det var en rammelov og loven har løbende har kunnet strammes med bekendtgørelser, hvilket også er sket i stort omfang.
Foreningen voksede sig større og blev landsdækkende. Frede Pedersen, tidligere formand for Landsjagtforeningen af 1923, blev medlem og var i flere år dirigent på vore landsmøder.

Formænd
1992 – 94 Leif Christensen, Varde

1994 – 96 Johnny Gall, Nærum

1996 – 97 Jens Ulrich Høgh, Ølsted

1997 – 2000 Ulrich Techau Jørgensen, Silkeborg

2000 – 2015 Finn Madsen, Frederikshavn

2015 – 2016 Arthur Hasselstrøm, Hovborg

2016 – 2021 Erik Clausen, Sønderborg

2021 – **** Knud Marrebæk, Vestervig

De første år var lidt turbulente, for det var folk med meget selvstændige synspunkter, der tog initiativ til oprettelsen af DLS. Der var f.eks. en stor debat ang. foreningsbladet. Skulle det indgå i Jens Ulrich Høghs blad, Jagt og Natur, eller skulle det forblive selvstændigt. Det endte på et møde på Nyborg Strand med det resultat, at bladet skulle forblive et selvstændigt foreningsblad, men kostede et formandsskifte. Efterhånden som DLS fik flere medlemmer blev musklerne også større, og vi blev godkendte til at stille repræsentanter i forskellige brugergrupper, både omkring nationalparker, reservater og meget andet lokalt, og vi er repræsenteret i alle jægerfora med 1 eller 2 repræsentanter. Da vi, trods adskillige ansøgninger ikke kan blive medlem af vildtforvaltningsrådet, har vi ofte haft direkte kontakt til ministre og politikere både nationalt, regionalt og lokalt.

Vi har i DLS til enhver tid haft et høringsudvalg og afgiver altid høringssvar, når vi bliver spurgt. Nogle gange har vi selv opsøgt lejlighed til at ytre os. Det har fx bevirket at vi er blevet påført lister over høringsberettigede, hvor vi ikke før har været optaget. Fx Justitsministeriet.
DLS kommunikerer først og fremmest gennem vort foreningsblad Jagt og Jægere, vor hjemmeside   https://www.dls-jagt.dk/. Face book siderne Dansk land og Strandjagt og Jagtforening Dansk land og Strandjagt. Vi benytter både Net natur og Jægernes Magasin, hvis vi har relevante indspark til aktuelle emner. Desuden artikler eller indlæg i den trykte presse.

En næsten ny start
Et nyt kapitel startede med Kjeld Nyhus Andersens facebookgruppe Spiren. Der blev i hovedbestyrelsen i DLS talt om muligheden for et samarbejde. Med landsformand Erik Clausen i spidsen, var vi enige om at invitere Kjeld Nyhus Andersen til at deltage som gæst i et allerede planlagt hovedbestyrelsesmøde i Brædstrup, Jylland. Kjeld sagde ja, og vi fik også deltagelse af Jørgen Nielsen, som bl.a. laver Sonic lyddæmpere. Vi kunne tilbyde et samarbejde og stille med en fuldt udviklet organisation. Kjelds ultimative krav for at anbefale DLS til Spirens FB medlemmer var direkte valg til Landsformand og medlemmer til hovedbestyrelsen.

Efter nogen mail aktivitet kom vi i hovedbestyrelsen til den konklusion, at vi ville prøve at justere vore vedtægter.
På et møde 14 dage senere gennemgik vi i hovedbestyrelsen et oplæg sammen med Kjeld og Jørgen. Med små justeringer blev de nye vedtægter vedtaget i hovedbestyrelsen og der blev planlagt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 1. nov.

Kjeld anbefalede herefter medlemmer af FB gruppen Spiren at melde sig ind i DLS. Det skete i så stort et omfang, at vi måtte lukke for indmeldelse på mobilepay, idet folk her glemte at opgive alle relevante oplysninger, så vi kunne kontakte dem med velkomstmail og Jagt og Jæger som e-blad. På grund af Coronasituationen foregik det ekstraordinære repræsentantskabsmøde som virtuelt videomøde. Vedtagelsen af de nye vedtægter, hvor hoved ændringen var frie direkte valg, blev tiltrådt af 100 % af de deltagende. Formentlig på grund af videomødet deltog kun 79 % af de, der kunne stemme, men trods det en solid tilslutning.
Der er kommet mange nye medlemmer og nogle har været utålmodige, men vi har ikke kunnet omgå egne love, så derfor er tiden gået. Vi håber vi på dette tidspunkt at alle nye medlemmer er på plads i deres afdelinger eller evt. har oprettet en ny. Vi forventer dette nye tiltag giver DLS en stærk indflydelse på jagtens fremtid i Danmark. Den er under pres.

Et udvalg under Dansk Land- og Strandjagt bestående Jørgen Nielsen, Knud Just, Knud Marrebæk og John Christensen tog initiativ i 2021 til at indsamle midler til en advokatundersøgelse af vildtforvaltningsrådets indstilling af arealbegrænsning og hjortevildtforvaltningsområder til Miljøministeriet. Der blev i løbet af 14 dage samlet 75.000 kr. ind til en redegørelse om arealkrav er grundlovsstridigt foretaget af INTERLEX Advokaterne i Århus. Notatet blev sendt til Miljøministeriet og som høringssvar. Det bevirkede at ændringen af jagt og vildtforvaltningsloven ikke var imellem regeringens lovprogram for 2021-2022. Ændringen af jagtloven blev skudt til hjørne til stor glæde for jægerne i Danmark.

En stor sejr for Dansk Land- og Strandjagt der som den eneste forening fik undersøgt om arealkrav på kronhjorte var grundlovsstridigt.

Arealbegrænsning og samforvaltning skudt til hjørne

Ny jagt og vildtforvaltningslov er udsat til stor glæde for jægerne i Danmarkden danske model lever endnuen stor sejr for Dansk Land- & Strandjagt

Arealbegrænsning og sammenforvaltning af kronvildt var ikke med da regeringens lovprogram udkom for folketingsåret 2021-2022.

I Mette Frederiksens åbningstale fra den 5. oktober proklamerede hun at lovgivning ikke skulle forhastes igennem og forslagene fremadrettet skal være bedre forarbejdet.

Dansk Land- og Strandjagt formoder helt klart, at den indsamling jægerne foretog til advokatundersøgelse om arealkrav er grundlovsstridig foretaget af INTERLEX i Århus, har været med til at der skal ses med freske øjne på sagen. Vi hilser udsættelsen velkommen.

Et par punkter gør sig formentlig gældende når man fra ministeriets side har valgt at udsætte sagen.

Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Og tilligemed så er jagtretten en beskyttet rettighed indeholdt i ejendomsretten, hvilket flere domme har afgjort.

Foto by Villy Jensen

Arealbegrænsning er ekspropriation på lige fod med hvis staten beslutter at anlægge en motorvej igennem ens ejendom.

Miljøministeriet har også med lokale fredninger eller udvidede jagtmuligheder og mulighed for fredning af hjorten i brunsttiden allerede de redskaber der skal til for at ændre på alders- og kønssammensætningen i den nuværende jagt og vildtforvaltningslov, for at sikre forvaltningsmålene fra 2004 kan overholdes.

Fredning af kronhjorte i brunst er implementeret nord for Limfjorden og Vestsjælland med den ønskede effekt af flere ældre hjorte.

Dansk Land- og Strandjagt har som den eneste forening fået undersøgt problemstillingen ved arealbegrænsning. Advokatundersøgelsen kan læses på vores hjemmeside.

Vi kan ikke acceptere at jægernes ejendomme vil falde væsentligt i værdi, med den viden vi har fået ved advokatundersøgelsen.

Knud Marrebæk.

Landsformand
Dansk Land- og Strandjagt.