Arealkrav kræver en lovændring, som vil have karakter af ekspropriation.

Landsforeningen Dansk Land- og Strandjagt håber du/partiet vil svare tilbage på vores henvendelse om advokatundersøgelsen foretaget af INTERLEX Advokaterne i Aarhus af vildtforvaltningsrådets forslag til indførelse af arealkrav i kronvildtforvaltningen.

Indførsel af arealkrav i kronvildtforvaltningen kræver en lovændring af jagt- og vildtforvaltningsloven. Lovændringen har karakter af ekspropriation uden fuldstændig erstatning og vil derfor kunne medføre et betydeligt antal erstatningssager. Indførsel af arealkrav vil tillige med IKKE kunne opfylde formålet om en større andel kronhjorte, hvilket både Vildtforvaltningsrådet og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har anerkendt, og lovændringen er derfor disproportional.

Det er ikke usandsynligt at jagt- og vildtforvaltningsloven ændres, men folketinget kommer ikke uden om grundlovens § 73 om ejendommens ukrænkelighed , der har følgende ordlyd ”Ejendommens retten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning”

I Danmark indløser omkring 170.000 mænd og kvinder jagttegn hvert år. Hvis politikerne på Christiansborg vil tage et opgør på et så centralt emne som ”jagtretten” har jægerne i Danmark ret til at vide, hvor politikerne står i forhold til arealkrav. !

DLS mener det er legitimt at spørge nuværende og kommende folketingsmedlemmer om en mulig indførelse af arealkrav på kronhjorte. !

Svaret vil blive offentliggjort på Dansk Land- og Strandjagt hjemmeside, da forslaget kommer til at berøre jægere og lodsejere i Danmark.

Resume:

Kontroversielt forslag om indførelse af arealkrav på hjortejagt var ikke med, da Mette Frederiksen præsenterede regerings lovprogram under folketingets åbning sidste år den 5. oktober 2021. Statsministeren forklarede de manglende planer, for at undersøge konsekvenser af arealkrav og derefter ændre lovgivningen med, at regeringen ønsker at lægge mere fokus på færre love dengang i 2021.

Vildtforvaltningsrådet forventer derfor nu, en ny tidsplan fra ministeriet hvor lovforslaget kan komme med i lovprogrammet til folketinget i nærmeste fremtid.

Dansk Land- og Strandjagt mener ikke Miljøministeriet har forholdt sig til høringssvaret fra Advokatundersøgelsen af arealkrav på hjorte, foretaget af INTERLEX Advokaterne i Aarhus der blev sendt til Miljøministeriet sidste år den 19. august 2021. Der forelægger ikke på dags dato et høringsnotat på høringssvaret.

Advokatundersøgelsen foretaget af INTERLEX Advokaterne i Aarhus med bilag kan læses nederst på siden.

Knud Marrebæk

Landsformand.

Dansk Land- og Strandjagt 1991.

Formand@dls-jagt.dk

Tlf. 61609292