Dansk Land & Strandjagt Nordøst Fyn – Generalforsamling

Afholder den årlige generalforsamling

Tid & Sted: Torsdag D.29/2-2024. Kl. 19.00. Toften 600. Blok D. 5330 Munkebo.

Foreningen er vært med kaffe øl og vand.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er medlem af foreningen, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

Dagsorden til generalforsamling DLS Nordøst Fyn.29-2-2024

Kl. 19.00. Toften 600. Blok D. 5330 Munkebo.

CVR. Nr. 43469657

    Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Regnskab 2023.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kenneth Bachwart og Jonas Eriksen (modtager genvalg)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Birgitte Aagaard og Steffen Rasmussen.
  7. Tilføjelse I vedtægter, folkeoplysningslovens §5 stk.3. Se bilag. Tilføjes §3 stk.10
  8. Indkommende forslag.
  9. Evt.

PBV. Steen Aagaard

Bilag.

Dette afsnit af foreningsloven skal tilføjes DLS Nordøst Fyns vedtægter §3 stk.10.

  • 5. Stk. 3.En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område. Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål.

Link til retsinformation

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115#P5

150 150 lars nielsen