DLS

Historie

Landets ældste jagtforening

DLS kunne i år 2021 som landets ældste jagtforening fejre 30 års jubilæum – 1991 var jo året hvor det hele begyndte.

Halldor Sørensen har styr på historien om Dansk Land- og Strandjagt af 1991, men også den nye udvikling.

Den 21. nov. 1991 blev der afholdt et møde på Korskroen ved krydset, som frem til åbningen af motorvejen mellem Esbjerg og Kolding, var et af Jyllands mest trafikerede. Deltagere var bl.a. Leif og Ruth Christensen, Peter Kühl Paulsen, Bjarne Kiholm og Svend Poulsen. I alt 125 mennesker op fra hele landet mødte op.

På mødet skulle man undersøge muligheden for at oprette en ny landsdækkende forening, som skulle modstå en ”Enevældig og mægtig organisation, som ikke varetager alle jægeres interesser, men danser efter ”fredens”, den gældende politiske trend og godsernes pibe”.

Foreningen blev oprettet, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle lede foreningen til første landsmøde. På landsmødet blev første formand Leif Christensen, Varde.

Efter den nye forenings mening var der nok at tage fat på. Søren Eis fra Skov- og Naturstyrelsen forsøgte på et møde på Thy Højskole at sælge oplægget til en ny Jagtlov, der satte store begrænsninger ind overfor en århundrede gammel jagttradition, bl.a. ”Verdens bedste jagtlov fra 1972”, som også tilgodeså vildtets tarv.
Det værste ved denne lov var, at det var en rammelov og loven har løbende har kunnet strammes med bekendtgørelser, hvilket også er sket i stort omfang.

Foreningen voksede sig større og blev landsdækkende. Frede Pedersen, tidligere formand for Landsjagtforeningen af 1923, blev medlem og var i flere år dirigent på vore landsmøder.

Formænd

1992 – 94 Leif Christensen, Varde

1994 – 96 Johnny Gall, Nærum

1996 – 97 Jens Ulrich Høgh, Ølsted

1997 – 2000 Ulrich Techau Jørgensen, Silkeborg

2000 – 2015 Finn Madsen, Frederikshavn

2015 – 2016 Arthur Hasselstrøm, Hovborg

2016 – 2021 Erik Clausen, Sønderborg

2021 – **** Knud Marrebæk, Vestervig

De første år var lidt turbulente, for det var folk med meget selvstændige synspunkter, der tog initiativ til oprettelsen af DLS. Der var f.eks. en stor debat ang. foreningsbladet. Skulle det indgå i Jens Ulrich Høghs blad, Jagt og Natur, eller skulle det forblive selvstændigt. Det endte på et møde på Nyborg Strand med det resultat, at bladet skulle forblive et selvstændigt foreningsblad, men kostede et formandsskifte. Efterhånden som DLS fik flere medlemmer blev musklerne også større, og vi blev godkendte til at stille repræsentanter i forskellige brugergrupper, både omkring nationalparker, reservater og meget andet lokalt, og vi er repræsenteret i alle jægerfora med 1 eller 2 repræsentanter. Da vi, trods adskillige ansøgninger ikke kan blive medlem af vildtforvaltningsrådet, har vi ofte haft direkte kontakt til ministre og politikere både nationalt, regionalt og lokalt.

Vi har i DLS til enhver tid haft et høringsudvalg og afgiver altid høringssvar, når vi bliver spurgt. Nogle gange har vi selv opsøgt lejlighed til at ytre os. Det har fx bevirket at vi er blevet påført lister over høringsberettigede, hvor vi ikke før har været optaget. Fx Justitsministeriet.
DLS kommunikerer først og fremmest gennem vort foreningsblad Jagt og Jægere, vor hjemmeside   https://www.dls-jagt.dk/. Facebook siderne Dansk land og Strandjagt og Jagtforening Dansk land og Strandjagt. Vi benytter både Net natur og Jægernes Magasin, hvis vi har relevante indspark til aktuelle emner. Desuden artikler eller indlæg i den trykte presse.

En næsten ny start

Et nyt kapitel startede med Kjeld Nyhus Andersens facebookgruppe Spiren.

Der blev i hovedbestyrelsen i DLS talt om muligheden for et samarbejde. Med landsformand Erik Clausen i spidsen, var vi enige om at invitere Kjeld Nyhus Andersen til at deltage som gæst i et allerede planlagt hovedbestyrelsesmøde i Brædstrup, Jylland. Kjeld sagde ja, og vi fik også deltagelse af Jørgen Nielsen, som bl.a. laver Sonic lyddæmpere.

Vi kunne tilbyde et samarbejde og stille med en fuldt udviklet organisation. Kjelds ultimative krav for at anbefale DLS til Spirens FB medlemmer var direkte valg til Landsformand og medlemmer til hovedbestyrelsen.

Efter nogen mail aktivitet kom vi i hovedbestyrelsen til den konklusion, at vi ville prøve at justere vore vedtægter.

På et møde 14 dage senere gennemgik vi i hovedbestyrelsen et oplæg sammen med Kjeld og Jørgen. Med små justeringer blev de nye vedtægter vedtaget i hovedbestyrelsen og der blev planlagt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 1. nov.

Kjeld anbefalede herefter medlemmer af FB gruppen Spiren at melde sig ind i DLS. Det skete i så stort et omfang, at vi måtte lukke for indmeldelse på mobilepay, idet folk her glemte at opgive alle relevante oplysninger, så vi kunne kontakte dem med velkomstmail og Jagt og Jæger som e-blad. På grund af Coronasituationen foregik det ekstraordinære repræsentantskabsmøde som virtuelt videomøde. Vedtagelsen af de nye vedtægter, hvor hoved ændringen var frie direkte valg, blev tiltrådt af 100 % af de deltagende. Formentlig på grund af videomødet deltog kun 79 % af de, der kunne stemme, men trods det en solid tilslutning.

Der er kommet mange nye medlemmer og nogle har været utålmodige, men vi har ikke kunnet omgå egne love, så derfor er tiden gået. Vi håber vi på dette tidspunkt at alle nye medlemmer er på plads i deres afdelinger eller evt. har oprettet en ny. Vi forventer dette nye tiltag giver DLS en stærk indflydelse på jagtens fremtid i Danmark. Den er under pres.

Et udvalg under Dansk Land- og Strandjagt bestående Jørgen Nielsen, Knud Just, Knud Marrebæk og John Christensen tog initiativ i 2021 til at indsamle midler til en advokatundersøgelse af vildtforvaltningsrådets indstilling af arealbegrænsning og hjortevildtforvaltningsområder til Miljøministeriet. Der blev i løbet af 14 dage samlet 75.000 kr. ind til en redegørelse om arealkrav er grundlovsstridigt foretaget af INTERLEX Advokaterne i Århus. Notatet blev sendt til Miljøministeriet og som høringssvar. Det bevirkede at ændringen af jagt og vildtforvaltningsloven ikke var imellem regeringens lovprogram for 2021-2022. Ændringen af jagtloven blev skudt til hjørne til stor glæde for jægerne i Danmark.

En stor sejr for Dansk Land- og Strandjagt der som den eneste forening fik undersøgt om arealkrav på kronhjorte var grundlovsstridigt.

Vision

⦁ DLS skal arbejde for de danske jægere og den danske jagtmodel, for mest muligt jagttid på de danske vildtarter. Hvor vildt og jagtrettigheder er bundet til den private ejendomsret, og hvor afskydning af vildt sker ved hjælp af nationale og regionale jagttider.
⦁ Opstår der mulighed for regulær jagttid på en dyreart fremfor reguleringsjagt, så kommer DLS gerne med et bud til Miljøministeriet.
⦁ DLS vil arbejde for den frie jagtret på søterritoriet fra år 1840 efter den danske forordning, forsat skal gælde for de danske jægere.
⦁ DLS vil være Danmarks mest indflydelsesrige jagtforening og værne om den frie jagtret i fremtiden.
⦁ DLS skal levere fagligt og juridiske indlæg/løsninger til politikker, så de folkevalgte politikker har mulighed for at træffe de rigtige beslutninger.

Mission og Strategi:

⦁ DLS kommer til at arbejde imod adaptiv forvaltning af kronvildt, dåvildt, sikavildt og råvildt i 2024. Arealkravet er således fortid, nu prøver Vildtforvaltningsrådet i stedet, med en plan for adaptiv forvaltning af kronvildt, dåvildt, sikavildt og råvildt. Adaptiv forvaltning er en voldsom bureaukratisk tiltag overfor privates jagt og jord.
⦁ DLS støtter og arbejder forsat for udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder. Udsætning af vildtbestande i form af fugle er med til at opretholde en god biodiversitet i den danske fauna. Indstilling vedr. udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder sendt til Miljøministeren og Miljø- og Fødevareudvalget. [Link]
⦁ DLS arbejder for at regulering af daggamle kronkalve forbydes. Adfærdsregulering har ingen effekt på den samlede bestand af kronvildt. Forslag sendt til Miljø- og Fødevareudvalget [Link]

Værdier:

⦁ DLS lægger vægt på at være en forening, der lytter og har åben kommunikation over for medlemmerne, for at skabe tillid til de folkevalgte medlemmer af hovedbestyrelsen.
⦁ DLS følger med tiden og har lyttet til medlemmerne, at der skal være direkte valg til landsformandsposten og hovedbestyrelsen.
Historie og resultat:
⦁ DLS tager æren for at arealkravet er fortid, for de danske jægere. DLS tog ansvaret og gennemførte en advokatundersøgelse af arealkravet, der strider imod grundloven.

Dokumenter