Skovrejsning til stor glæde for naturen og vildtet.

Puljemidler fra EU på ca. 70 millioner kroner baner vej for nye skove i Danmark. Landbrugsstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse om at styrelsen har modtaget 381 ansøgninger fra landmænd, som har ønske om at omlægge drevne marker til skov. I modsætning til 4 % reglen er dette helt frivillig.

Enhedschef i Landbrugsstyrelsen Frank Josephsen Kargo oplyser at midlerne, som kommer fra Det Danske Landdistrikts program, er frigivet for at mindske klimaaftrykket fra landbruget. Skove optager CO2 og skal ikke sprøjtes eller gødes, hvorved kvælstofudledning mindskes.

Afhængig af hvilken type skov man ansøger om, kan der maksimalt søges 28000 pr hektar i støtte. For at få tilskud, skal der minimum ansøges om 2 hektar, hvilket svarer til ca. tre fodboldbaner. Hvis alle projekter bliver til noget, vil der kunne rejses ca. 2000 hektar svarendende til ca. 2800 fodboldbaner.

Set ud fra et jægersynspunkt er remiser på 2 hektar da bestemt attraktive områder for vildtet, både jagtmæssigt men også til naturpleje.

Dansk Land- og Strandjagt.

Pæn tilgang til vore Facebook gruppe

Den seneste måned er der 64 jægere der har tilmeldt sig vores Facebook gruppe, vi håber og tror selvfølgelig på at det skyldes af folk nu først og fremmest har fået øje på at DLS arbejder for alle jægere og den frie jagt i Danmark

Gå til debatten ↗

Få din stemme hørt i debatten og deltag i jagtfaglige diskussioner – din mening er vigtig for DLS

Besøg FADB ↗

DLS er partner med Foreningen af Danske Buejægere – aflæg dem et besøg..

NEJ til naturnationalparker ↗

Venstre’s Kristian Phil Lorentzen og Marie Bjerre får nu støtte af Foreningen Af Danske Buejægere og Dansk Land- og Strandjagt i deres kamp mod oprettelsen af Miljøminister Lea Wermelin’s Naturnationalparker
Læs mere…

Polen skyder sine vildsvin ↗

De polske myndigheder tager nu kampen op mod den hastig voksende vildsvinebestand med at rekruttere 1.000 såkaldte professionelle jægere til at nedbringe bestanden af vildsvin.
Læs mere…

Tiden inde til jagt på skarv ↗

Skarven forvolder stor skade på fiskeriet for både lystfiskere og erhvervsfiskere. Det er blevet påvist gennem mange studier fra ind- og udland, og alverdens fiskere, lystfiskere, naturelskere og akademiske eksperter har råbt vagt i gevær længe. Nu er tiden inde til at få taget hånd om situationen
Læs mere…

Forslag sendt til ministeren ↗

Dansk Land- og Strandjagt mener ikke, at en ændring af jagttiderne for vores hjortevildt har været taget i brug i tilstrækkelig grad i almindelighed, eller for at opnå de ønskede forvaltningsmål for kronvildtet i særdeleshed. Dette kan de her foreslåede ændringer med stor sandsynlighed råde bod på.
Læs mere…

Arealkravet sendt til hjørne ↗

Ny jagt og vildtforvaltningslov er udsat til stor glæde for jægerne i Danmark – og dermed er arealkravet sendt i syltekrukken – læs pressemeddelsen fra landsformand Knud Marrebæk – stor sejr for Dansk Land- & Strandjagt
Læs mere…

Mere jagt på ringduen ↗

Hvordan står det til med Ringduen i Danmark..? – DLS mener at den sagtens kan tåle et noget større jagttryk – fakta er at DK får et ret stort træk af nordiske duer om efteråret som kommer ind til østkysten, disse nordiske bestande burde også have en jagtid
Læs mere…

Facebook side | DLS TV | Facebook gruppe

30 års jubilæum hos DLS

DLS kan i år som landets ældste jagtforening fejre 30 års jubilæum1991 var jo året hvor det hele begyndte..

Så fik vi afviklet vores 30 års jubilæums arrangement oppe i Nationalpark Thy, vores lokalforening fra Thy / Mors stod for det praktiske, så kære venner hovedbestyrelsen siger pænt tak for indsatsen, i øvrigt dejlige at møde jer..

Der var et fint fremmøde, jægere, lystfiskere og andet natur godtfolk var mødt op DLS serverede smagsprøver af Kronhjortegryde, og det hitte virkelig, vi kunne sagtens ha lavet et par gryder mere..

Landsformanden i sit es – om end lidt bagstiv, alligevel laver han godt mad 😉
Kontante holdninger…
Jens Ole Andersen, Voerså
Jagt og Jægere studeres

Lidt historie..

Halldor Sørensen har styr på historien om Dansk Land- og Strandjagt af 1991, men også den nye udvikling.

Den 21. nov. 1991 blev der afholdt et møde på Korskroen ved krydset, som frem til åbningen af motorvejen mellem Esbjerg og Kolding, var et af Jyllands mest trafikerede. Deltagere var bl.a. Leif og Ruth Christensen, Peter Kühl Paulsen, Bjarne Kiholm og Svend Poulsen. I alt 125 mennesker op fra hele landet mødte op.

På mødet skulle man undersøge muligheden for at oprette en ny landsdækkende forening, som skulle modstå en ”Enevældig og mægtig organisation, som ikke varetager alle jægeres interesser, men danser efter ”fredens”, den gældende politiske trend og godsernes pibe”.

Foreningen blev oprettet, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle lede foreningen til første landsmøde. På landsmødet blev første formand Leif Christensen, Varde.

Efter den nye forenings mening var der nok at tage fat på.  Søren Eis fra Skov- og Naturstyrelsen forsøgte på et møde på Thy Højskole at sælge oplægget til en ny Jagtlov, der satte store begrænsninger ind overfor en århundrede gammel jagttradition, bl.a. ”Verdens bedste jagtlov fra 1972”, som også tilgodeså vildtets tarv.
Det værste ved denne lov var, at det var en rammelov og loven har løbende har kunnet strammes med bekendtgørelser, hvilket også er sket i stort omfang.
Foreningen voksede sig større og blev landsdækkende. Frede Pedersen, tidligere formand for Landsjagtforeningen af 1923, blev medlem og var i flere år dirigent på vore landsmøder.

Formænd:
1992 – 94 Leif Christensen, Varde

1994 – 96 Johnny Gall, Nærum

1996 – 97 Jens Ulrich Høgh, Ølsted

1997 – 2000 Ulrich Techau Jørgensen, Silkeborg

2000 – 2015 Finn Madsen, Frederikshavn

2015 – 2016 Arthur Hasselstrøm, Hovborg

2016 – 2021 Erik Clausen, Sønderborg

2021 – **** Knud Marrebæk, Vestervig

De første år var lidt turbulente, for det var folk med meget selvstændige synspunkter, der tog initiativ til oprettelsen af DLS. Der var f.eks. en stor debat ang. foreningsbladet. Skulle det indgå i Jens Ulrich Høghs blad, Jagt og Natur, eller skulle det forblive selvstændigt. Det endte på et møde på Nyborg Strand med det resultat, at bladet skulle forblive et selvstændigt foreningsblad, men kostede et formandsskifte. Efterhånden som DLS fik flere medlemmer blev musklerne også større, og vi blev godkendte til at stille repræsentanter i forskellige brugergrupper, både omkring nationalparker, reservater og meget andet lokalt, og vi er repræsenteret i alle jægerfora med 1 eller 2 repræsentanter. Da vi, trods adskillige ansøgninger ikke kan blive medlem af vildtforvaltningsrådet, har vi ofte haft direkte kontakt til ministre og politikere både nationalt, regionalt og lokalt.

Vi har i DLS til enhver tid haft et høringsudvalg og afgiver altid høringssvar, når vi bliver spurgt. Nogle gange har vi selv opsøgt lejlighed til at ytre os. Det har fx bevirket at vi er blevet påført lister over høringsberettigede, hvor vi ikke før har været optaget. Fx Justitsministeriet.
DLS kommunikerer først og fremmest gennem vort foreningsblad Jagt og Jægere, vor hjemmeside   https://www.dls-jagt.dk/. Face book siderne Dansk land og Strandjagt og Jagtforening Dansk land og Strandjagt. Vi benytter både Net natur og Jægernes Magasin, hvis vi har relevante indspark til aktuelle emner. Desuden artikler eller indlæg i den trykte presse.

En næsten ny start..
Et nyt kapitel startede med Kjeld Nyhus Andersens facebookgruppe Spiren. Der blev i hovedbestyrelsen i DLS talt om muligheden for et samarbejde. Med landsformand Erik Clausen i spidsen, var vi enige om at invitere Kjeld Nyhus Andersen til at deltage som gæst i et allerede planlagt hovedbestyrelsesmøde i Brædstrup, Jylland. Kjeld sagde ja, og vi fik også deltagelse af Jørgen Nielsen, som bl.a. laver Sonic lyddæmpere. Vi kunne tilbyde et samarbejde og stille med en fuldt udviklet organisation. Kjelds ultimative krav for at anbefale DLS til Spirens FB medlemmer var direkte valg til Landsformand og medlemmer til hovedbestyrelsen.

Efter nogen mail aktivitet kom vi i hovedbestyrelsen til den konklusion, at vi ville prøve at justere vore vedtægter.
På et møde 14 dage senere gennemgik vi i hovedbestyrelsen et oplæg sammen med Kjeld og Jørgen. Med små justeringer blev de nye vedtægter vedtaget i hovedbestyrelsen og der blev planlagt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 1. nov.

Kjeld anbefalede herefter medlemmer af FB gruppen Spiren at melde sig ind i DLS. Det skete i så stort et omfang, at vi måtte lukke for indmeldelse på mobilepay, idet folk her glemte at opgive alle relevante oplysninger, så vi kunne kontakte dem med velkomstmail og Jagt og Jæger som e-blad. På grund af Coronasituationen foregik det ekstraordinære repræsentantskabsmøde som virtuelt videomøde. Vedtagelsen af de nye vedtægter, hvor hoved ændringen var frie direkte valg, blev tiltrådt af 100 % af de deltagende. Formentlig på grund af videomødet deltog kun 79 % af de, der kunne stemme, men trods det en solid tilslutning.
Der er kommet mange nye medlemmer og nogle har været utålmodige, men vi har ikke kunnet omgå egne love, så derfor er tiden gået. Vi håber vi på dette tidspunkt at alle nye medlemmer er på plads i deres afdelinger eller evt. har oprettet en ny. Vi forventer dette nye tiltag giver DLS en stærk indflydelse på jagtens fremtid i Danmark. Den er under pres.

Et udvalg under Dansk Land- og Strandjagt bestående Jørgen Nielsen, Knud Just, Knud Marrebæk og John Christensen tog initiativ i 2021 til at indsamle midler til en advokatundersøgelse af vildtforvaltningsrådets indstilling af arealbegrænsning og hjortevildtforvaltningsområder til Miljøministeriet. Der blev i løbet af 14 dage samlet 75.000 kr. ind til en redegørelse om arealkrav er grundlovsstridigt foretaget af INTERLEX Advokaterne i Århus. Notatet blev sendt til Miljøministeriet og som høringssvar. Det bevirkede at ændringen af jagt og vildtforvaltningsloven ikke var imellem regeringens lovprogram for 2021-2022. Ændringen af jagtloven blev skudt til hjørne til stor glæde for jægerne i Danmark.

En stor sejr for Dansk Land- og Strandjagt der som den eneste forening fik undersøgt om arealkrav på kronhjorte var grundlovsstridigt.

Arealbegrænsning og samforvaltning skudt til hjørne

Ny jagt og vildtforvaltningslov er udsat til stor glæde for jægerne i Danmarkden danske model lever endnuen stor sejr for Dansk Land- & Strandjagt

Arealbegrænsning og sammenforvaltning af kronvildt var ikke med da regeringens lovprogram udkom for folketingsåret 2021-2022.

I Mette Frederiksens åbningstale fra den 5. oktober proklamerede hun at lovgivning ikke skulle forhastes igennem og forslagene fremadrettet skal være bedre forarbejdet.

Dansk Land- og Strandjagt formoder helt klart, at den indsamling jægerne foretog til advokatundersøgelse om arealkrav er grundlovsstridig foretaget af INTERLEX i Århus, har været med til at der skal ses med freske øjne på sagen. Vi hilser udsættelsen velkommen.

Et par punkter gør sig formentlig gældende når man fra ministeriets side har valgt at udsætte sagen.

Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Og tilligemed så er jagtretten en beskyttet rettighed indeholdt i ejendomsretten, hvilket flere domme har afgjort.

Foto by Villy Jensen

Arealbegrænsning er ekspropriation på lige fod med hvis staten beslutter at anlægge en motorvej igennem ens ejendom.

Miljøministeriet har også med lokale fredninger eller udvidede jagtmuligheder og mulighed for fredning af hjorten i brunsttiden allerede de redskaber der skal til for at ændre på alders- og kønssammensætningen i den nuværende jagt og vildtforvaltningslov, for at sikre forvaltningsmålene fra 2004 kan overholdes.

Fredning af kronhjorte i brunst er implementeret nord for Limfjorden og Vestsjælland med den ønskede effekt af flere ældre hjorte.

Dansk Land- og Strandjagt har som den eneste forening fået undersøgt problemstillingen ved arealbegrænsning. Advokatundersøgelsen kan læses på vores hjemmeside.

Vi kan ikke acceptere at jægernes ejendomme vil falde væsentligt i værdi, med den viden vi har fået ved advokatundersøgelsen.

Knud Marrebæk.

Landsformand
Dansk Land- og Strandjagt.

Arealkravet

Af Richard BoersNu er det snart tid til, at dette emne bliver behandlet i folketinget. Er det for sent at sætte en stopper for det, eller kan det reddes på falderebet? Lad os håbe på det sidste, vi vil gøre vores for at få det stoppet!

En vigtig grund for at stoppe det.
Hvorfor skal det egentligt stoppes? Ja, en advokat undersøgelse påpeger, at det kan stride med grundloven og ejendomsretten, hvilket skulle kræve en ændring af grundloven. (læs her..), og som landet ligger, er der ikke noget der peger i den retning. Hvilket så kunne give en overtrædelse af grundloven, men i stedet har Miljøministeriet nu sendt Vildforvaltnings- og Jagtloven ud i offentlig høring med henblik på at få adgang til at implementerer arealkravet, og det kan faktisk lade sig gøre.

En anden grund er uretfærdigheden i ideen.
Hvorfor skal en person med, for eksempel 60 Ha. jord, som er af en sådan beskaffenhed, at krondyrene gerne opholder sig der, kun have lov til at skyde en kapital hjort. I mens en anden, som ejer måske 501 ha., af en sådan beskaffenhed, at krondyrene ikke vil opholde sig der, have lov til at skyde 6 kapitalhjorter? På de 501 Ha. er der så afgrøder som de godt kan lide, og så bliver krondyrene til skadedyr. Forresten, på de 60 Ha. er der også afgrøder dyrene kan lide. Problemet er bare, at ham/hende med de 60 Ha. gør noget ekstra, og ikke bruger hele arealet til afgrøder, i modsætning til ham/hende med 501 Ha. Er det måske, fordi på det store areal skaden er større?

Lad os antage, at begge bedrifter i eksemplet er kartoffelavlere. Generaliserende kan man påstå at skaderne i kr./Ha. er ens. Så det kan heller ikke være et argument.

En tredje grund kunne være, der er ikke nogen, der ved hvor mange krondyr der er.
Når man ikke ved, hvor mange dyr der er, hvordan ved man så, at der ”mangler” en hvis procentdel af ældre hjorte?

Så vidt bekendt, er der aldrig lavet en såkaldt ”nul-tælling”. Med andre ord, det hele er gætteri. Og siden hvornår er gætteri en valid grund for vedtagelse af en lov? Der gik man, og troede at i Danmark, der bliver love lavet efter grundige undersøgelser med valide data. Lad os håbe det stadigvæk er sådan!

Man kan undre sig over, at en art, der har udviklet sig i antal og spredning, på en så succesfuld måde som krondyr, pludselig ikke er godt nok i alderssammensætning (Uden at der er nogen der ved det med sikkerhed).
Når der nu er områder i Nordjylland, hvor bestandssammensætningen når den standard man efterstræber, er opnået UDEN krav. For at sætte det på en spids. Hvorfor skal vi jægere så mødes med krav fra staten? Er det, fordi der er nogle der keder sig på deres kontor, er der en skjult agenda der kommer frem inden ikke alt for længe? Tænk her rådyr.

Og nu kan det godt være, at man kan lave en lækker salami fra kronhjortekød, men har i lagt mærke til, at der skæres hver gang en skive salami fra. Lad os kæmpe for den frie jagt!

Jagt- og fiskedag 2021

Naturstyrelsen Thy inviterer til Jagt- og fiskedag, søndag d. 17. oktober fra kl. 10.00-15.00 på hjørnet mellem Klitmøllervej og Søholtvej nord for Vandet sø.

Kom og tilbring en efterårsdag i den smukke natur ved Vandet sø sammen med Dansk Land- og Strandjagt og lær mere om jagt og friluftsliv – vi laver bålmad og byder på smagsprøver af kronvildt gryde – og som gæst hos Dansk Land- og Strandjagt får du også mulighed for at høre noget om falkejagten, og du får lejlighed til at se hvad der sker når en af falkoneren’s Harris Hawks jager en hare der løber med 70 km i timen

Harris Hawk fanger due

Der vil være rig mulighed for at blive klogere på naturen og lære hvordan man benytter sig af dens ressourcer. Foreninger og lokale aktører vil være til stede og dele ud af deres viden. Du kan blandt andet lære mere om, hvordan du bruger naturen som spisekammer, prøve kræfter med jagt og fiskeri gennem forskellige aktiviteter og smage på vildtkød tilberedt over bål og fisk fra røgeovn fortæller vildtkonsulent Tommy Hansen, fra Naturstyrelsen Thy.

 På dagen vil der være mulighed for at teste sin præcision med lerdueskydning, jagtbue og riffelsimulator og prøve kræfter med en fiskestang eller mere avancerede fiskemetoder i Vandet sø. Der vil være kyndig vejledning og gode råd .

Du har endda mulighed for at opleve samarbejdet mellem jæger og jagthund helt tæt på under opvisningen med jagt- og schweisshunde.

Vi inviterer altså på en oplevelsesrig dag for hele familien og folk der ønsker at blive klogere på de mange ressourcer naturen stiller til rådighed og hvordan man kan blive bedre til at udnytte dem. Naturstyrelsen Thy håber på at se mange af jer, til en dejlig dag i naturen.

Nej til statens dyremishandling

Af Erling Bonnesen

Regeringen forsøger fortsat at presse ”naturnationalparkerne” igennem. Heldigvis siger kommunerne nej til at få hegnet naturen ind.

Der skal være fri adgang til vores fri natur!

Derudover er det en rigtig dårlig ide at udsætte dyr som ikke har ordentlig adgang foder, men i stedet risikerer at gå rundt udsultet og lede efter føde.

Det er simpelthen DYREMISHANDLING og det vil Venstre selvfølgelig ikke være med til.

”Rewildering” er en ide, DER er opstået blandt københavnske biologer. Hvis man holder af dyr og vores fælles natur, så skal man ikke gennemføre den slags teoretisk sludder. Det går udover dyrene!

Og der kan opstå farlige situationer med børn og hunde som kommer for tæt på de sultne dyr.

Vanviddet må stoppe inden at alt for mange dyr kommer til at lide og inden at der er nogle som kommer til skade.

Det er godt at kommunerne er begyndt at sige fra overfor statens projektmageri og lemfældige omgang med dyrevelfærden. Lad os sige NEJ til regeringens plan og NEJ til VANRØGT AF DYR